All Posts By

Mate Vukčević

Obavijest o cjenovno osjetljivim informacijama: Pokrenuti sudski postupci protiv alžirskog investitora radi neosnovanog raskida ugovora i naplate po garancijama

By | Investitori

INGRA d.d. (ZSE: INGR), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, nastavno na obavijest od 2. lipnja 2011. godine o zaključenju ugovora u inozemstvu, obavještava investicijsku javnost da je alžirski investitor neosnovano i jednostrano te protivno ugovornim odredbama i reguliranim postupcima pozvao na plaćanje bankarskih garancija i kontragarancija na projektu bolnice u Alžiru te raskinuo Ugovor o izvođenju radova.

Poziv na plaćanje garancija je podnesen unatoč činjenici što su ugovorne strane potpisale dodatak Ugovoru kojim je rok izvođenja radova produžen do ožujka 2019. godine te je time Ugovor i dalje bio na snazi. Rok izvođenja radova je, između ostalog, produžen iz i razloga što glavni suizvođač Ingre na projektu nije obavljao aktivnosti na gradilištu u skladu s ugovorenim planom izvođenja radova. Unatoč dogovoru ugovornih strana, investitor je u velikoj mjeri otežavao napredak projekta, što se prije svega očituje u kašnjenju u plaćanju ugovorenih iznosa prema usuglašenom dodatku Ugovora za više od 16 mjeseci.

Ingra je odmah po primitku obavijesti o aktiviranju garancija i kontragarancija od francuskog suda u Parizu ishodila privremenu mjeru zabrane isplate po kontragarancijama francuske banke u korist investitora.

Po ishođenju navedene privremene mjere i tek nakon poziva na plaćanje po garancijama i kontragarancijama, investitor je uručio Ingri odluku o raskidu Ugovora bez ikakvog obrazloženja i bez ikakve pravne osnove, zbog čega Ingra drži odluku investitora neosnovanom i protupravnom.

Budući da su u istom razdoblju alžirski investitori na sličan način raskinuli ugovore i s ostalim stranim, prvenstveno europskim, izvođačima, Ingra smatra da je djelovanje alžirskog investitora politički čin koji onemogućuje realizaciju njezinih prava i interesa u okviru investicijskog projekta.

Iz navedenih razloga, Ingra će bez odlaganja primijeniti sva raspoloživa pravna sredstva te nastaviti i pokrenuti pravne postupke i druge aktivnosti pred lokalnim i međunarodnim sudovima i institucijama u svrhu zaštite od jednostranog i protupravnog postupanja alžirskog investitora te će potraživati naknadu štete koja joj je pričinjena protupravnim sprječavanjem realizacije njezine investicije.

Najveći dio vrijednosti naplaćenih garancija pokriven je instrumentima osiguranja ostalih sudionika u projektu, dok je istodobno 80% ukupne vrijednosti izdanih garancija u slučaju osnovanog i neosnovanog poziva na plaćanje pokriveno policom osiguranja garancija od političkih i komercijalnih rizika koje je izdao HBOR u ime i za račun Republike Hrvatske.

Društvo će za sve eventualne gubitke po ovoj osnovi izvršiti određena jednokratna rezerviranja u financijskim izvješćima sukladno MSFI.

Uprava INGRE d.d. proširena novim članom

By | Investitori

INGRA d.d. (ZSE: INGR), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, objavljuje da je na prijedlog predsjednika Uprave i odlukom Nadzornog odbora INGRE d.d., dana 7. svibnja 2018. imenovan g. Danko Deban, dipl. oec. kao novi član Uprave na mandatno razdoblje od pet godina.

Uprava Društva sada se sastoji od dva člana, predsjednika Uprave g. Igora Oppenheima i g. Danka Debana, člana Uprave.

Uprava INGRE d.d. proširena novim članom (PDF)

INGRA d.d. – Odluke glavne skupštine 2018.

By | Skupština

Uprava dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, na sjednici održanoj 7. svibnja 2018.g. donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, koja će se održati 15. 06. 2018. (petak) u 13 sati, u sjedištu Društva, u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).

U nastavku obavijesti nalazi se:

  1. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlozima odluka i uvjetima za sudjelovanje (PDF)
  2. Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini (DOC)
  3. Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini (DOC)
  4. Materijal za Glavnu skupštinu (PDF)

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE

održane 15. lipnja 2018. godine

Na danas održanoj Glavnoj skupštini dioničara INGRE d.d. (ZSE: INGR) jednoglasno su prihvaćena sva izvješća i prijedlozi odluka predloženi od strane Uprave i Nadzornog odbora.

Poziv na glavnu skupštinu INGRA 2018.

By | Skupština

Uprava dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, na sjednici održanoj 7. svibnja 2018. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

POZIV
NA GLAVNU SKUPŠTINU
dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b,
koja će se održati dana 15. lipnja 2018. godine (petak) u 13 sati
u sjedištu Društva, u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).

Za glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći

Dnevni red:

  1. Izvješće Uprave o stanju društva za 2017. godinu, konsolidirano izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2017. godinu, godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu te konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2017. godinu koja su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.
  2. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2017. godinu
  3. Davanje razrješnice članovima Uprave za 2017. godinu
  4. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu
  5. Izbor člana Nadzornog odbora
  6. Imenovanje revizora za 2018. godinu.

Poziv na glavnu skupštinu 2018. INGRA (PDF)