INVESTITORI 

Poslovni rezultati

Osnovne značajke razdoblja 01.01. – 31.12.2016.

 

  • Ukupni poslovni prihodi manji su za 29% u odnosu na prethodnu godinu te iznose 75  milijuna kuna
  • Prihodi od prodaje smanjili su se za 30% na 71 milijun kuna
  • Prihodi iz inozemstva čine 60% ukupnih prihoda od prodaje
  • Operativni gubitak prije poreza i kamata (EBIT) iznosi 14 milijuna kuna dok je u prethodnom razdoblju ostvaren dobitak prije kamata i poreza u iznosu od 158 milijuna kuna
  • Neto dobit razdoblja iznosi 2 milijuna kuna dok je u prethodnom razdoblju ostvarena dobit u iznosu od 138 milijuna kuna
 

Prihodi INGRA Grupe u razdoblju 01.01. - 31.12.2016.


Prihodi od prodaje INGRA Grupe iznose 71 milijun kuna i manji su za 30% u odnosu na prethodno razdoblje. U prethodnom razdoblju najveći udio u prihodima imali su prihodi od prodaje stanova i poslovnih prostora na projektu Dvori Lapad. Većina stanova i poslovnih prostora realizirana je u prethodnoj godini. Prihodi iz inozemstva u 2016. godini viši su za 45% u odnosu na prethodno razdoblje.

Pad EBIT marže te ukupnog rezultata Grupe u odnosu na prethodno razdoblje rezultat je jednokratnih prihoda u 2015. godini koji su nastali zbog isteka opcije prijevremenog otkupa Arene Zagreb i ostalih usklada iz predstečajne nagodbe.

Radovi na hidromehaničkoj opremi alžirske brane Tagharist u potpunosti su izvršeni -  stupanj realizacije iznosi 100% ukupno ugovorenog iznosa. Puštanje u probni rad je izvršeno te predstoji postupak privremene primopredaje objekta koja bi do kraja travnja 2017. trebala biti izvršena, a nakon koje slijedi dvogodišnji garantni period.

S investitorom je potpisan Dodatak br.2 osnovnom ugovoru za branu L'Ouldjet Mellegue u Alžiru prema kojem je ugovorena isporuka te montaža i puštanje u rad dodatne hidromehaničke opreme. Sva ugovorena hidromehanička oprema je u cijelosti isporučena na gradilište čime je stupanj realizacije na brani dosegao 81%. Radovi montaže opreme su u tijeku i dio opreme je već montiran. Tempo odvijanja montaže zavisi o stanju izvršenosti građevinskih radova koje izvodi investitor tvrtka Cosider.

INGRA je s investitorom zaključila Dodatak br. 2 osnovnom ugovoru čime je ugovorena  isporuka, montaža i puštanje u rad dodatne hidromehaničke opreme na projektu brane Seklafa. Izrada projektne dokumentacije, koja je u cijelosti usuglašena s projektantom brane i investitorom, u potpunosti je izvršena te je započela proizvodnja hidromehaničke opreme. Ujedno je predviđen posjet delegacije alžirskog investitora  u svrhu pregleda djela već proizvedene opreme.  U korist Ingre je otvoren akreditiv kojim će biti izvršeno plaćanje isporučene  opreme. Početak isporuke opreme planira se krajem prvog kvartala 2017.

Realizacija bolničkog centra u Alžiru dosegla je 21% od ukupno ugovorenog iznosa. Radovi temeljenja su gotovi dok stupanj izvršenosti radova izvođenja konstrukcije iznosi 98%. Završeni su armirano betonski radovi, zidarski radovi, radovi na podnim glazurama, a u tijeku su obrtnički, elektro-instalaterski, hidroizolacijski radovi, radovi vodovoda i odvodnje, radovi na polaganju ventilacijskih kanala i polaganje cijevnog razvoda strojarskih instalacija. Investitor je izdao potvrdu kojom je listopad 2017. definiran kao novi rok izvršenja radova, a na temelju čega su izvršeni prolongati garancija za povrat avansa i dobro izvršenje posla. U tijeku su pregovori za intenziviranje dinamike izvođenja radova te definiranje novog roka izvršenja i ostalih ugovornih uvjeta.

Grupa aktivno sudjeluje na  natječajima, a trenutno se kod alžirskih investitora nalazi na razmatranju nekoliko Ingrinih ponuda za izvođenje radova projektiranja, isporuke i montaže hidromehaničke opreme na branama.

S obzirom na kontinuirane ratne sukobe u Iraku, Grupa trenutno nema aktivnih projekata u Iraku te je svoje resurse usmjerilo na zemlje u okruženju dok se situacija ne poboljša.

Grupa je tijekom 2016. godine aktivno sudjelovala na 30-ak natječaja u zemlji i to prvenstveno iz područja niskogradnje.

Radovi na izgradnji makedonske bolnice Bardovci-Skopje iznose 87% od ukupno ugovorenog iznosa. Stanje izvršenih radova nije se promijenilo. Investitor ne ovjerava posljednju izdanu privremenu situaciju jer nema financijskih sredstava. Izvođaču nije omogućen pristup do nekih dijelova bolnice i nastavak radova. U tijeku su pregovori za nastavak radova.Profitabilnost INGRA Grupe u razdoblju 01.01. - 31.12.2016.


U 2016. godini ostvaren je pozitivan rezultat iz poslovanja prije jednokratnih usklada iz restrukturiranja (rezerviranja, vrijednosna usklađenja imovine te ostali gubici). Jednokratne usklade u najvećem dijelu odnose se na nastavak procesa financijskog restrukturiranja započetog u 2014.g. te usklade po usvojenoj predstečajnoj nagodbi. Grupa je ostvarila financijske prihode u iznosu od 14 milijuna kuna (2015.g. 15 milijuna kuna), a kao rezultat zakupa Arene Zagreb. Konačna neto dobit Grupe u 2016. godini iznosi 2 milijuna kuna.Financijski položaj


Neto dug na dan 31. prosinca 2016. iznosi 547 milijuna kuna i smanjen je za 32 milijuna kuna u odnosu na 31. prosinca 2015. kada je iznosio 579 milijuna kuna.Ostalo


INGRA d.d. je dana 18. srpnja 2016. poništila cijelo izdanje obveznice pod oznakom: INGR-O-11CA, ISIN: HRINGRO11CA1, zbog toga što su tražbine imatelja ovih obveznica u cijelosti namirene novoizdanim obveznicama prema uvjetima iz predstečajne nagodbe društva INGRA d.d.

Naime, poništene obveznice su u procesu predstečajne nagodbe društva INGRA d.d. imateljima namirene novoizdanim obveznicama povezanog društva Lanište d.o.o., pod oznakom LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3. Obveznice su izdane i dodijeljene vjerovnicima u nekoliko tranši tijekom 2015. godine.

S obzirom da je dana 18. srpnja 2016. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga predan zahtjev za odobrenje prospekta uvrštenja novoizdanih obveznica, stvorili su se svi uvjeti da se cjelokupno izdanje vrijednosnih papira pod oznakom INGR-O-11CA, ISIN HRINGRO11CA1 poništi i isključi iz usluga depozitorija i usluga poravnanja i namire. Dana 23. rujna 2016. HANFA je odobrila prospekt uvrštenja ukupno 54.985.733 obveznica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 1,00 EUR svaka, ukupnog nominalnog iznosa 54.985.733,00 EUR, na Uređeno tržište. Obveznice oznake LNGU-O-31AE su uvrštene na Uređeno tržište Zagrebačke burze dana 26. rujna 2016., a prvi dan trgovanja obveznicama određen je 28. rujna 2016. godine.

Na redovnoj Glavnoj skupštini INGRE održanoj 29. rujna 2016. godine prihvaćena su sva izvješća i prijedlozi odluka predloženi od strane Uprave i Nadzornog odbora (izabran je zamjenik predsjednika Glavne skupštine, dane su razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora, prihvaćeno je izvješće revizora za 2015. godinu, donesena je odluka o upotrebi dobiti za 2015. godinu, a za revizora Društva u 2016. godini imenovan je PricewaterhouseCoopers d.o.o.) te je usvojen protuprijedlog za točku br. 7. Izbor članova Nadzornog odbora.

 

Izrada web stranica dimedia.hr