INVESTITORI 

Pojmovnik

Bilanca - je bilanca stanja, dvostrani računovodstveni iskaz koji ima uravnoteženu desnu i lijevu stranu (lijeva strana u kojoj se iskazuje aktiva mora biti uvijek jednaka desnoj strani u kojoj se iskazuje pasiva). Ona je trenutačni iskaz stanja (na određeni dan) sredstava i izvora sredstava iskazanih u novčanom izrazu. Bilanca je podloga za financijsku analizu, analizu likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti i profitabilnosti. Kao najvažniji financijski izvještaj predmet je revizije.


'Debt to equity swap' - pretvaranje potraživanja određenih grupa vjerovnika u temeljni kapital.


Dionica - je vrijednosni papir koji predstavlja pravo vlasništva u nekom dioničkom društvu. Vlasnik dionice tj. dioničar ima pravo na postotni udio svega što dioničko društvo posjeduje, među ostalim i  pravo na dobitak dioničkog društva. Postoje obične tj. redovna i povlaštene dionice. U načelu svaka redovna dionica nosi jedno pravo glasa na skupštini dioničara. Cijenu dionica određuje ponuda i potražnja, a one se mogu kupiti ili prodati na burzama vrijednosnih papira.


Dividenda - je dobit dioničkog društva isplaćen dioničarima. Općenito, bilo koji iznos poslovnog rezultata ili kapitalnog dobitka od emisije dionica iznad nominalne vrijednosti koji se dijeli ili distribuira među vlasnicima dionica.


Dokapitalizacija - je način povećanja kapitala, odnosno glavnice poduzeća. Takvo povećanje kapitala ne nastaje u slučaju pozitivne razlike prihoda i rashoda i nije posljedica uspješnosti poslovanja, nego je posljedica dodatnih uplata vlasnika. Kapital se može povećati ulaganjem novca, stvari i prava - dokapitalizacijom se povećava imovina poduzeća.


Likvidnost - je svojstvo imovine ili njezinih pojedinih dijelova da se mogu pretvoriti u gotovinu dostatnu za pokriće preuzetih obveza. Stoga je likvidnost, uz rentabilnost, jedno od osnovnih načela privređivanja poduzeća u robno-novčanoj privredi. Likvidnost poduzeća nerijetko se definira kao njegova sposobnost da pravovremeno podmiruje svoje obveze. Ova sposobnost poduzeća uvjetovana je nizom elemenata: prije svega protokom obrtnih sredstava kroz njegov poslovni ciklus, rokom dospijeća obveza, usklađenošću dugova i vlastitih izvora financiranja.


Obveznica - ili zadužnica (obligacija) je dužnički vrijednosni papir koji izdavaoca obvezuje na povrat pozajmljenih sredstava u određenom roku s određenom kamatom, koja se isplaćuje periodično ili se pribraja glavnici i isplaćuje o dospijeću. Obveznica je kreditni instrument i u biti je ugovor o kreditu. U slučaju da je izdavalac država, može služiti i kao platežno sredstvo prema državi za poreze i druge dažbine.


Vlasnička struktura - je definirana distribucija kapitala s obzirom na glasove i kapitala, ali i identitet kapital vlasnika. Ove strukture su od velike važnosti u korporativnom upravljanju, jer oni određuju poticaje menadžera, a time i ekonomsku učinkovitost korporacija kojima upravljaju.


Izvor za pojmovnik: www.limun.hr
 

Izrada web stranica dimedia.hr