Kategorija

Investitori

Očitovanje na medijske napise vezano za visinu plaća zaposlenika u povezanom društvu Lanište d.o.o.

By | Investitori

INGRA d.d. obavještava javnost da medijski napisi o visini plaća u povezanom društvu Lanište d.o.o. nisu utemeljeni na točnim podacima.

Naime, mediji su prenijeli podatke Financijske agencije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu, prema kojem bi prosječna mjesečna neto plaća u društvu Lanište d.o.o. iznosila 26.543 kn, dok bi društvo prema istom izvještaju imalo 29 zaposlenih.

Prilikom dostave izvještaja Financijskoj agenciji i obrade istih, došlo je zamjene pojedinih polja i pripadajućih numeričkih vrijednosti, te samim time podaci iz Registra godišnjih financijskih izvještaja nisu odgovarali stvarnim činjenicama.

Nakon uočene pogreške, podaci su ispravljeni te je FINA naknadno prepravila podatke u Registru, kao i svoju objavu (koju su prethodno, prije korekcije, prenijeli brojni mediji).

https://www.fina.hr/-/prosjecna-placa-zaposlenih-kod-poduzetnika-5-584-kune-a-u-tri-podrucja-djelatnosti-veca-od-7-700-kuna

U prilogu dostavljamo i prepravljeni tekst Finine objave u Word obliku, s pripadajućim tablicama, u kojem se više ne spominje društvo Lanište d.o.o.

Kao što je vidljivo iz ispravljenih izvještaja (u prilogu), prosječna mjesečna neto plaća u društvu Lanište d.o.o. u 2018. godini iznosila je 11.488,61 kn, dok je društvo zapošljavalo 67 djelatnika.

 

INGRA dd Očitovanje na medijske napise_plaće zaposlenika 18 09 2019

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI – FINA – prepravljeno

Prosjecne mjesecne neto place zaposlenih po djelatnosti u 2018

Očitovanje Uprave i zahtjev dioničara Društva – dopuna pozivu na Glavnu skupštinu 30.08.2019.

By | Investitori, Skupština

Očitovanje Uprave i zahtjev dioničara Duštva 29 07 2019

Dopuna dnevnog reda 30.08.2019.

INGRA d.d. objavljuje da je dana 29. srpnja 2019. godine zaprimila pravodoban zahtjev dioničara Društva koji su imatelji udjela koji prelaze visinu dvadesetog dijela temeljnoga kapitala Društva za dopunom i objavom dopune objavljenog dnevnog reda glavne skupštine Društva sazvane za dan 30. kolovoza 2019. godine u 12:00 sati u sjedištu Društva, Alexandera Von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat). Društvo ujedno objavljuje i očitovanje Uprave Društva u prilogu.

 

Poziv na Glavnu skupštinu INGRA d.d. 30.8.2019.

By | Investitori

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu sa člankom 26. Statuta dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva na sjednici održanoj 3. srpnja 2019. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

 

POZIV

NA GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b,

koja će se održati dana 30. kolovoza 2019. godine (petak) u 12 sati

u sjedištu Društva, u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).

 

 

Cjeloviti tekst poziva možete pročitati u prilogu:
Poziv na Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlozima odluka i uvjetima za sudjelovanje  Poziv na GS INGRE 30 08 2019

 

INGRA d.d. – Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

By | Investitori

INGRA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4b, OIB 14049708426, LEI: 7478000040JHIQLL5W26, Matična država članica: Republika Hrvatska, ISIN: HRINGRRA0001, Vrijednosnica INGR (INGR-R-A), Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze, sukladno čl. 472. Zakona o tržištu kapitala, obavještava da je dana 10. svibnja 2019. zaprimila obavijest o promjenama u glasačkim pravima za dioničara Igora Oppenheima u Izdavatelju – pad ispod praga od 5%.

Obavijest o promjenama u glasačkim pravima – Oppenheim (PDF)

Obavijest o otpuštanju dionica (PDF)

Obavijest o promjeni u Upravi Izdavatelja – Lanište d.o.o.

By | Investitori

Lanište d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, OIB: 37553848651, LEI: 7478000080JH7QGP1W12, Matična država članica: Republika Hrvatska, ISIN: HRLNGUO31AE3, Vrijednosnica: 3LNG (LNGU-O-31AE), Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze, obavještava da su dana 14. ožujka 2019. uz dosadašnjeg direktora – člana Uprave društva Lanište d.o.o., g. Igora Oppenheima, imenovana još dvojica direktora – članova Uprave, g. Danko Deban i g. Dinko Pejković. Svaki direktor – član Uprave zastupa društvo zajedno s još jednim direktorom – članom Uprave.

Obavijest o promjeni u Upravi Izdavatelja Lanište d.o.o. (PDF)

Promjene u Upravi i Nadzornom odboru Društva

By | Investitori

INGRA d.d. (ZSE:INGR), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, objavljuje da je Nadzorni odbor Društva danas, 4. ožujka 2019. godine, jednoglasno donio odluku o imenovanju g. Dinka Pejkovića, dipl.oec., za novog člana Uprave na mandatno razdoblje od pet godina.

Upravu Društva sada čine tri člana, g. Igor Oppenheim, g. Danko Deban i g. Dinko Pejković. Svi članovi Uprave zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno.

Na istoj je sjednici Nadzorni odbor Društva jednoglasno donio odluku o razrješenju g. Stjepana Mesića s mjesta predsjednika Nadzornog odbora Društva. Za predsjednika Nadzornog odbora Društva imenovan je g. Davor Štern, a za zamjenika predsjednika imenovan je g. Mladen Markoč.

Promjene u Upravi i Nadzornom odboru Društva INGRA (PDF)

Obavijest o otpuštanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredaba članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i članka 116. Pravila Zagrebačke burze d.d., INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080020443, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je gospodin Dubravko Kos iz Jastrebarskog, Cvetković 94, OIB: 88912337536, član Nadzornog odbora Izdavatelja, dana 28. studenog 2018. godine, temeljem transakcije ostvarene izvan organiziranog tržišta Zagrebačke burze d.d., otpustio ukupno 120.000 (slovima: sto dvadeset tisuća) redovitih dionica Izdavatelja bez nominalnog iznosa, što predstavlja 0,88% (slovima: nula cijelih osamdeset osam posto) ukupnog temeljnog kapitala Izdavatelja, a koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice).

Dionice su otpuštene po cijeni od 468.000,00 (slovima: četiristo šezdeset osam tisuća) kuna.

Propisani predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

Obavijest o otpuštanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju – Kos (PDF)

Obavijest o cjenovno osjetljivim informacijama: Pokrenuti sudski postupci protiv alžirskog investitora radi neosnovanog raskida ugovora i naplate po garancijama

By | Investitori

INGRA d.d. (ZSE: INGR), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, nastavno na obavijest od 2. lipnja 2011. godine o zaključenju ugovora u inozemstvu, obavještava investicijsku javnost da je alžirski investitor neosnovano i jednostrano te protivno ugovornim odredbama i reguliranim postupcima pozvao na plaćanje bankarskih garancija i kontragarancija na projektu bolnice u Alžiru te raskinuo Ugovor o izvođenju radova.

Poziv na plaćanje garancija je podnesen unatoč činjenici što su ugovorne strane potpisale dodatak Ugovoru kojim je rok izvođenja radova produžen do ožujka 2019. godine te je time Ugovor i dalje bio na snazi. Rok izvođenja radova je, između ostalog, produžen iz i razloga što glavni suizvođač Ingre na projektu nije obavljao aktivnosti na gradilištu u skladu s ugovorenim planom izvođenja radova. Unatoč dogovoru ugovornih strana, investitor je u velikoj mjeri otežavao napredak projekta, što se prije svega očituje u kašnjenju u plaćanju ugovorenih iznosa prema usuglašenom dodatku Ugovora za više od 16 mjeseci.

Ingra je odmah po primitku obavijesti o aktiviranju garancija i kontragarancija od francuskog suda u Parizu ishodila privremenu mjeru zabrane isplate po kontragarancijama francuske banke u korist investitora.

Po ishođenju navedene privremene mjere i tek nakon poziva na plaćanje po garancijama i kontragarancijama, investitor je uručio Ingri odluku o raskidu Ugovora bez ikakvog obrazloženja i bez ikakve pravne osnove, zbog čega Ingra drži odluku investitora neosnovanom i protupravnom.

Budući da su u istom razdoblju alžirski investitori na sličan način raskinuli ugovore i s ostalim stranim, prvenstveno europskim, izvođačima, Ingra smatra da je djelovanje alžirskog investitora politički čin koji onemogućuje realizaciju njezinih prava i interesa u okviru investicijskog projekta.

Iz navedenih razloga, Ingra će bez odlaganja primijeniti sva raspoloživa pravna sredstva te nastaviti i pokrenuti pravne postupke i druge aktivnosti pred lokalnim i međunarodnim sudovima i institucijama u svrhu zaštite od jednostranog i protupravnog postupanja alžirskog investitora te će potraživati naknadu štete koja joj je pričinjena protupravnim sprječavanjem realizacije njezine investicije.

Najveći dio vrijednosti naplaćenih garancija pokriven je instrumentima osiguranja ostalih sudionika u projektu, dok je istodobno 80% ukupne vrijednosti izdanih garancija u slučaju osnovanog i neosnovanog poziva na plaćanje pokriveno policom osiguranja garancija od političkih i komercijalnih rizika koje je izdao HBOR u ime i za račun Republike Hrvatske.

Društvo će za sve eventualne gubitke po ovoj osnovi izvršiti određena jednokratna rezerviranja u financijskim izvješćima sukladno MSFI.

Uprava INGRE d.d. proširena novim članom

By | Investitori

INGRA d.d. (ZSE: INGR), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, objavljuje da je na prijedlog predsjednika Uprave i odlukom Nadzornog odbora INGRE d.d., dana 7. svibnja 2018. imenovan g. Danko Deban, dipl. oec. kao novi član Uprave na mandatno razdoblje od pet godina.

Uprava Društva sada se sastoji od dva člana, predsjednika Uprave g. Igora Oppenheima i g. Danka Debana, člana Uprave.

Uprava INGRE d.d. proširena novim članom (PDF)