Kategorija

Investitori

Informacija u vezi s vlastitim dionicama

By | Investitori

Pozivom i u smislu članka 474. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala, društvo INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera Von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (dalje kratko: Društvo) obavještava da na dan 08. svibnja 2020. godine, kao ni na dan 30. travnja 2020. godine ne drži odnosno nije držalo vlastite dionice.

U Društvu ne postoji program otkupa vlastitih dionica, kao ni program radničkog dioničarstava.

 

Ingra d.d.

Uprava

Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredaba članka 472. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj: 65/2018 i 17/2020), društvo INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080020443, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) obavještava da je zaprimilo obavijest gospodina Franje Hercega iz Iloka, Vlatka Kraljevića 31, 32236 Ilok, OIB: 75308711915 (u daljnjem tekstu: Franjo Herceg) o prelasku praga od 5% (slovima: pet posto) glasačkih prava u Izdavatelju.

Dana 30. travnja 2020. godine, temeljem Ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica, Franjo Herceg stekao je ukupno 634.000 (slovima: šesto trideset četiri tisuće) redovnih dionica Izdavatelja bez nominalnog iznosa, što predstavlja 4,68% (slovima: četiri cijelih šezdeset i osam posto) temeljnog kapitala Izdavatelja, a koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice).

Nakon opisanog stjecanja Dionica Franjo Herceg drži sveukupno 865.295 Dionica Izdavatelja što predstavlja 6,39% (slovima: šest cijelih trideset devet posto) temeljnog kapitala Izdavatelja te je time Franjo Herceg prešao prag od 5% (slovima: pet posto) glasačkih prava u Izdavatelju.

Zaprimljenu obavijest Franje Hercega Izdavatelj dostavlja u nastavku.

INGRA d.d.

Uprava Društva

Obavijest o prelasku praga od 5% glasačkih prava dioničara u izdavatelju

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti (člana Nadzornog odbora) pri izdavatelju

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredaba članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i članka 464. stavka 1. i 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj: 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15), INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080020443, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je gospodin Franjo Herceg iz Iloka, Vlatka Kraljevića 31, 32236 Ilok, OIB: 75308711915, član Nadzornog odbora Izdavatelja, dana 30. travnja 2020. godine, temeljem transakcije ostvarene izvan mjesta trgovanja, stekao ukupno 634.000 (slovima: šesto trideset četiri tisuće) redovnih dionica Izdavatelja bez nominalnog iznosa, a koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice).

Dionice su stečene po cijeni u iznosu od 4,90 (slovima: četiri kune i devedeset lipa) kuna po Dionici odnosno po cijeni u ukupnom iznosu od 3.106.600,00 (slovima: tri milijuna sto šest tisuća šesto) kuna.

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju br.3

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti (člana Uprave) pri izdavatelju

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredaba članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i članka 464. stavka 1. i 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj: 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15), INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080020443, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je gospodin Dinko Pejković iz Zagreba, Kraljice Jelene 1, OIB: 97184979666, član Uprave Izdavatelja, dana 30. travnja 2020. godine, temeljem transakcije ostvarene izvan mjesta trgovanja, stekao ukupno 333.904 (slovima: tristo trideset tri tisuće devetsto četiri) redovnih dionica Izdavatelja bez nominalnog iznosa, a koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice).

Dionice su stečene po cijeni u iznosu od 4,90 (slovima: četiri kune i devedeset lipa) kuna po Dionici odnosno po cijeni u ukupnom iznosu od 1.636.129,60 (slovima: jedan milijun šesto trideset šest tisuća sto dvadeset devet kuna i šezdeset lipa)  kuna.

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju br.2

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti (predsjednika Uprave) pri izdavatelju

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredaba članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i članka 464. stavka 1. i 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj: 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15), INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080020443, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je gospodin Danko Deban iz Zagreba, Sveti Duh 171, OIB: 03680632254, predsjednik Uprave Izdavatelja, dana 30. travnja 2020. godine, temeljem transakcije ostvarene izvan mjesta trgovanja, stekao ukupno 333.905 (slovima: tristo trideset tri tisuće devetsto pet) redovnih dionica Izdavatelja bez nominalnog iznosa, a koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice).

Dionice su stečene po cijeni u iznosu od 4,90 (slovima: četiri kune i devedeset lipa) kuna po Dionici odnosno po cijeni u ukupnom iznosu od 1.636.134,50 (slovima: jedan milijun šesto trideset šest tisuća sto trideset četiri kune i pedeset lipa) kune.

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju br.1

Objava povlaštene informacije

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredaba članka 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera Von Humboldta 4/b, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080020443, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), objavljuje da je s više prodavatelja sklopio ugovore o kupoprodaji i prijenosu ukupno 21.920.195 (slovima: dvadeset jedan milijun devetsto dvadeset tisuća stotinu devedeset pet) obveznica društva LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080421718 (u daljnjem tekstu: Društvo), a koje obveznice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode pod oznakom LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3, CFI oznaka: DBFUAR (u daljnjem tekstu: Obveznice).

Predmetni ugovori o kupoprodaji i prijenosu Obveznica sklopljeni su uz niz uvjeta koji se moraju ispuniti u ugovorenom roku te će Izdavatelj, po ispunjenju tih uvjeta, steći Obveznice.

Nakon opisanog stjecanja Obveznica, Izdavatelj će biti imatelj sveukupno 35.197.155 (slovima: trideset pet milijuna sto devedeset sedam tisuća sto pedeset pet) obveznica Društva.

 

Ingra d.d.

Uprava Društva

Očitovanje na medijske napise vezano za visinu plaća zaposlenika u povezanom društvu Lanište d.o.o.

By | Investitori

INGRA d.d. obavještava javnost da medijski napisi o visini plaća u povezanom društvu Lanište d.o.o. nisu utemeljeni na točnim podacima.

Naime, mediji su prenijeli podatke Financijske agencije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu, prema kojem bi prosječna mjesečna neto plaća u društvu Lanište d.o.o. iznosila 26.543 kn, dok bi društvo prema istom izvještaju imalo 29 zaposlenih.

Prilikom dostave izvještaja Financijskoj agenciji i obrade istih, došlo je zamjene pojedinih polja i pripadajućih numeričkih vrijednosti, te samim time podaci iz Registra godišnjih financijskih izvještaja nisu odgovarali stvarnim činjenicama.

Nakon uočene pogreške, podaci su ispravljeni te je FINA naknadno prepravila podatke u Registru, kao i svoju objavu (koju su prethodno, prije korekcije, prenijeli brojni mediji).

https://www.fina.hr/-/prosjecna-placa-zaposlenih-kod-poduzetnika-5-584-kune-a-u-tri-podrucja-djelatnosti-veca-od-7-700-kuna

U prilogu dostavljamo i prepravljeni tekst Finine objave u Word obliku, s pripadajućim tablicama, u kojem se više ne spominje društvo Lanište d.o.o.

Kao što je vidljivo iz ispravljenih izvještaja (u prilogu), prosječna mjesečna neto plaća u društvu Lanište d.o.o. u 2018. godini iznosila je 11.488,61 kn, dok je društvo zapošljavalo 67 djelatnika.

 

INGRA dd Očitovanje na medijske napise_plaće zaposlenika 18 09 2019

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI – FINA – prepravljeno

Prosjecne mjesecne neto place zaposlenih po djelatnosti u 2018

Očitovanje Uprave i zahtjev dioničara Društva – dopuna pozivu na Glavnu skupštinu 30.08.2019.

By | Investitori, Skupština

Očitovanje Uprave i zahtjev dioničara Duštva 29 07 2019

Dopuna dnevnog reda 30.08.2019.

INGRA d.d. objavljuje da je dana 29. srpnja 2019. godine zaprimila pravodoban zahtjev dioničara Društva koji su imatelji udjela koji prelaze visinu dvadesetog dijela temeljnoga kapitala Društva za dopunom i objavom dopune objavljenog dnevnog reda glavne skupštine Društva sazvane za dan 30. kolovoza 2019. godine u 12:00 sati u sjedištu Društva, Alexandera Von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat). Društvo ujedno objavljuje i očitovanje Uprave Društva u prilogu.

 

Poziv na Glavnu skupštinu INGRA d.d. 30.8.2019.

By | Investitori

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu sa člankom 26. Statuta dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva na sjednici održanoj 3. srpnja 2019. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

 

POZIV

NA GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b,

koja će se održati dana 30. kolovoza 2019. godine (petak) u 12 sati

u sjedištu Društva, u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).

 

 

Cjeloviti tekst poziva možete pročitati u prilogu:
Poziv na Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlozima odluka i uvjetima za sudjelovanje  Poziv na GS INGRE 30 08 2019