All Posts By

Ingra d.d.

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti (člana Nadzornog odbora) pri izdavatelju

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredaba članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i članka 464. stavka 1. i 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj: 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15), INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080020443, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je gospodin Franjo Herceg iz Iloka, Vlatka Kraljevića 31, 32236 Ilok, OIB: 75308711915, član Nadzornog odbora Izdavatelja, dana 30. travnja 2020. godine, temeljem transakcije ostvarene izvan mjesta trgovanja, stekao ukupno 634.000 (slovima: šesto trideset četiri tisuće) redovnih dionica Izdavatelja bez nominalnog iznosa, a koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice).

Dionice su stečene po cijeni u iznosu od 4,90 (slovima: četiri kune i devedeset lipa) kuna po Dionici odnosno po cijeni u ukupnom iznosu od 3.106.600,00 (slovima: tri milijuna sto šest tisuća šesto) kuna.

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju br.3

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti (člana Uprave) pri izdavatelju

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredaba članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i članka 464. stavka 1. i 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj: 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15), INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080020443, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je gospodin Dinko Pejković iz Zagreba, Kraljice Jelene 1, OIB: 97184979666, član Uprave Izdavatelja, dana 30. travnja 2020. godine, temeljem transakcije ostvarene izvan mjesta trgovanja, stekao ukupno 333.904 (slovima: tristo trideset tri tisuće devetsto četiri) redovnih dionica Izdavatelja bez nominalnog iznosa, a koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice).

Dionice su stečene po cijeni u iznosu od 4,90 (slovima: četiri kune i devedeset lipa) kuna po Dionici odnosno po cijeni u ukupnom iznosu od 1.636.129,60 (slovima: jedan milijun šesto trideset šest tisuća sto dvadeset devet kuna i šezdeset lipa)  kuna.

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju br.2

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti (predsjednika Uprave) pri izdavatelju

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredaba članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i članka 464. stavka 1. i 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj: 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15), INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080020443, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je gospodin Danko Deban iz Zagreba, Sveti Duh 171, OIB: 03680632254, predsjednik Uprave Izdavatelja, dana 30. travnja 2020. godine, temeljem transakcije ostvarene izvan mjesta trgovanja, stekao ukupno 333.905 (slovima: tristo trideset tri tisuće devetsto pet) redovnih dionica Izdavatelja bez nominalnog iznosa, a koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice).

Dionice su stečene po cijeni u iznosu od 4,90 (slovima: četiri kune i devedeset lipa) kuna po Dionici odnosno po cijeni u ukupnom iznosu od 1.636.134,50 (slovima: jedan milijun šesto trideset šest tisuća sto trideset četiri kune i pedeset lipa) kune.

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju br.1

Objava povlaštene informacije

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredaba članka 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera Von Humboldta 4/b, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080020443, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), objavljuje da je s više prodavatelja sklopio ugovore o kupoprodaji i prijenosu ukupno 21.920.195 (slovima: dvadeset jedan milijun devetsto dvadeset tisuća stotinu devedeset pet) obveznica društva LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080421718 (u daljnjem tekstu: Društvo), a koje obveznice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode pod oznakom LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3, CFI oznaka: DBFUAR (u daljnjem tekstu: Obveznice).

Predmetni ugovori o kupoprodaji i prijenosu Obveznica sklopljeni su uz niz uvjeta koji se moraju ispuniti u ugovorenom roku te će Izdavatelj, po ispunjenju tih uvjeta, steći Obveznice.

Nakon opisanog stjecanja Obveznica, Izdavatelj će biti imatelj sveukupno 35.197.155 (slovima: trideset pet milijuna sto devedeset sedam tisuća sto pedeset pet) obveznica Društva.

 

Ingra d.d.

Uprava Društva

Lanište d.o.o. – Odgoda objave revidiranih godišnjih izvješća za 2019. godinu

By | Financijska Izvješća

Društvo LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651 (dalje: Društvo), obavještava investicijsku javnost da, uslijed otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 i mjera koje se poduzimaju radi sprečavanja širenja zaraze tom bolešću, neće biti u mogućnosti ispuniti propisane obveze u vezi objave godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu u rokovima i na način kako je to propisano člankom 462. Zakona o tržištu kapitala.

Ograničena mobilnost stranaka koje sudjeluju u postupku procesa revizije onemogućava pravovremenu provedbu revizorskih postupaka koji su nužni za uspješan završetak revizije godišnjih financijskih izvješća.

Društvo će, po redovnom tijeku stvari, revidirana godišnja financijska izvješća za 2019. godinu objaviti dana 30. lipnja 2020. godine.

 

Lanište d.o.o.

Uprava Društva

Ingra d.d. – Odgoda objave financijskih izvješća

By | Financijska Izvješća

Društvo INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (dalje: Društvo), obavještava investicijsku javnost da, uslijed otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 i mjera koje se poduzimaju radi sprečavanja širenja zaraze tom bolešću, neće biti u mogućnosti ispuniti propisane obveze u vezi objave godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu i za prvo tromjesečje 2020. godine u rokovima i na način kako je to propisano člankom 462. Zakona o tržištu kapitala.

Ograničena mobilnost stranaka koje sudjeluju u postupku procesa revizije onemogućava pravovremenu provedbu revizorskih postupaka koji su nužni za uspješan završetak revizije godišnjih financijskih izvješća. Navedeno izravno utječe i na izradu financijskih izvješća za prvo tromjesečje 2020. godine.

Društvo će, po redovnom tijeku stvari, revidirana godišnja financijska izvješća za 2019. godinu i tromjesečna financijska izvješća za prvo tromjesečje 2020. godine objaviti dana 30. lipnja 2020. godine.

 

Ingra d.d.

Uprava Društva

Novosti vezane za utjecaj bolesti COVID-19 na poslovanje društva INGRA d.d.

By | Novosti

Sukladno preporuci HANFA-e i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), INGRA d.d. ovim putem obavještava javnost o utjecaju bolesti COVID-19, uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2, na poslovne aktivnosti Društva.

INGRA d.d. odgovorno provodi potrebne mjere brinući na prvom mjestu o sigurnosti i zdravlju zaposlenika i partnera, smanjujući time rizike širenja zaraze koronavirusom. Pri implementaciji spomenutih mjera Društvo u svakom trenutku vodi brigu o osiguravanju kontinuiteta poslovanja.

Poslovanje INGRE d.d. vezano je za aktivnosti domaćih i inozemnih partnera i time je pod izravnim utjecajem globalne pandemije koronavirusa, pogotovo u poslovima u inozemstvu. Zabrinjavajuća je situacija vezana uz zastoje na graničnim prijelazima i zatvaranja državnih granica, jer poremećaji u kretanju zaposlenika te prometu materijala i opreme izravno utječu na poslovanje Društva. Osnovni cilj Društva je odgovoriti mjerama koje će umanjiti posljedice takvih poremećaja.

Društvo se nalazi u procesu financijskog, operativnog i kadrovskog restrukturiranja. Sve aktivnosti po tom planu odvijaju se i dalje. Važno je napomenuti da takvi složeni procesi u znatnoj mjeri ovise i o trećim stranama te da poremećaji u poslovanju trećih strana mogu utjecati na brzinu i tijek procesa restrukturiranja.

Društvo trenutno nije u mogućnosti procijeniti utjecaj pandemije koronavirusa na cjelovito poslovanje te će se na to referirati u narednim financijskim izvještajima.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva

Očitovanje na medijski napis

By | Novosti

Vezano za tekst objavljen u ponedjeljak 2.3.2020. na portalu www.net.hr, kojim se naše Društvo dovodi u negativan kontekst, želimo se očitovati kako slijedi.

 • Organi Društva i stručne službe su svakodobno na raspolaganju predstavnicima medija. U potpunosti razumijemo interes javnosti za našu kompaniju, koja kotira na Zagrebačkoj burzi i u vlasništvu je više tisuća dioničara te nastojimo, bez iznimke i u najkraćem mogućem roku, odgovoriti na sve novinarske upite.
 • Upravo stoga smo neugodno iznenađeni brojnim činjeničnim netočnostima, nedobronamjernim interpretacijama, konstrukcijama i insinuacijama, kao i čistim lažima, koje se prvenstveno odnose na citat anonimnog izvora koji se spominje u tekstu bez da se Društvu prethodno dala mogućnost da se na takve navode očituje.

Tako je između ostaloga, u članku navodi:

“Tvrtka je u minusu, a istovremeno se iza kulisa povećavao, točnije, utrostručio broj članova Uprave, i udvostručio broj članova Nadzornog odbora, povećavaju se plaće i honorari, a preko skrbničkih računa i preko tzv. proxy prijatelja iz istih tih sredstava stječu se udjeli i dionice”, kaže naš sugovornik koji dobro poznaje situaciju unutar Ingre, ali inzistira na anonimnosti.“

 • Broj članova Nadzornog odbora povećan s pet (5) na osam (8). Do povećanja je došlo zbog zahtjeva dioničara, sa svrhom povećanja kontrolnih mehanizama i transparentnosti. Istovremeno s novim imenovanjima, u cilju smanjivanja troškova, honorari za članstvo u NO smanjeni su sa 6.000,00 na 3.000,00 kn, čime je smanjen i ukupan trošak koji Društvo izdvaja za te naknade.
 • Grupa je, u razdoblju od godine dana, u skladu s ciljevima restrukturiranja, smanjila ukupan trošak plaća za 25%, na mjesečnoj razini.
 • Članovi Uprave Društva od ranije su zaposlenici Društva i Grupe kojima su plaće, u zbroju, ostale iste kao i prije imenovanja u Upravu pa nikakvi novi troškovi za Društvo niti Grupu nisu nastali.
 • Članovima Uprave ne isplaćuje se nikakvi drugi honorari niti naknade, bilo izravno, bilo neizravno, bilo putem privatnih tvrtki, niti na bilo koji drugi način te samim time ne mogu iz nepostojećih sredstava stjecati nikakve udjele niti dionice.

“Kao na samom početku slavne hrvatske privatizacije, iz kasice samog poduzeća, preusmjeravanjem novca u privatne tvrtke samih novih članova uprave otplaćuju se udjeli i dionice, HANFA šuti, a mali dioničari nemoćno gledaju iz drugog reda…”, opisuje situaciju insajder, naš sugovornik.

 • U ovom navodu se spominju teška kaznena djela, pri čemu bi dodatna otežavajuća okolnost bila ta da Društvo na takav način oštećuju upravo osobe koje su dobile povjerenje dioničara da upravljaju njihovom imovinom.
 • Pozivamo svakog da svoje spoznaje dojavi Društvu, ali prije svega zakonskim tijelima i istražnim organima.
 • U međuvremenu smo zatražili objavu ispravka ovih navoda. U protivnom, zaštitu ćemo morati tražiti sudskim putem. Iznošenje ovakvih laži ne ostavlja nam druge opcije.

U nastavku se očitujemo na ostale navode iz teksta:

 • Predsjednik Uprave INGRE, kao niti drugi članovi Uprave ili Nadzornog odbora društva, nisu idejno, prijateljski ili obiteljski povezani s Milanom Bandićem, a posebno ne s bilo kakvim planovima g. Bandića, vezanim uz INGRU.
 • Jedina poveznica društva s g. Bandićem mogla bi proisteći iz Ugovora o zakupu, koji je sklopljen još 2007. godine te se od tada nije ni na koji način mijenjao.
 • U Nadzornom odboru ne postoji „Bandićev krug“. Svi članovi Nadzornog odbora ugledni su članovi poslovne zajednice u Hrvatskoj koji nisu politički aktivni, uz izuzetak g. Stjepana Mesića, kojeg doista nije moguće svrstati u „Bandićev krug“.
 • Jedina osoba koja je bila u sastavu aktualnog Nadzornog odbora, za koju se može reći da pripada Bandićevom političkom krugu, jest Davor Štern, koji je svojedobno bio izabran na listi Milana Bandića za zastupnika u Gradskoj skupštini, u mandatu 2013. – 2017. godine. Gospodin Štern je, s 31. prosincem 2019. godine, na vlastiti zahtjev izašao iz Nadzornog odbora INGRE, čime se dodatno razotkriva potpuna neutemeljenost teze iz naslova članka.
 • Novoizabrani članovi NO-a nemaju nikakvih poslovnih, prijateljskih ili drugih veza s g. Bandićem. U Nadzorni odbor izabrali su ih izravno dioničari INGRE, na glavnoj skupštini, pa ne može biti govora o politički motiviranim imenovanjima.
 • Netočna je i teza da je Danko Deban brzo napredovao do mjesta predsjednika Uprave. I Danko Deban i Dinko Pejković, prije nego što su postali članovi Uprave, bili su zaposlenici Grupe dvanaest godina, u kojem razdoblju su napredovali postupno, od početničkih do upravljačkih radnih mjesta. Otkad su postali članovi Uprave, prvi dio svojih mandata upravljali su Društvom zajedno s g. Oppenheimom, u skladu s namjerom Nadzornog odbora da se održi kontinuitet u upravljanju. Članak netočno navodi da je g. Oppenheim, „protjeran“. G. Oppenheim nije napustio INGRU, gdje je i dalje angažiran kao savjetnik Uprave.
 • Novoizabrani članovi Nadzornog odbora izabrani su gotovo jednoglasnom odlukom dioničara društva, što je uključivalo i glasove g. Oppenheima, odnosno njegove obitelji. Članovi obitelji g. Oppenheima i dalje su najveći pojedinačni dioničari INGRE.
 • Neistinit je i navod da su se kadrovske promjene u INGRI, početkom 2020., potiho dogodile, odnosno da se INGRA odlučila na „diskreciju“. Kadrovske promjene dogodile su se krajem 2019. godine, o čemu je Društvo, 19. prosinca 2019. godine, priopćenjem izvijestilo javnost i regulatorna tijela. Vijest o promjenama u Upravi i Nadzornom odboru, pored HINA-e, objavila je većina poslovnih medija.
 • Mario Aunedi Medek, zajedno s drugim novoizabranim članovima, postao je član Nadzornog odbora, odlukom više od 90% glasova dioničara, na glavnoj skupštini koja je održana u kolovozu 2019. godine. Ni on, kao niti drugi članovi Uprave ili NO, ne sudjeluju u „projektu preuzimanja INGRE“ niti takav projekt postoji. Projekt INGRE, kojeg zajedno i transparentno provode svi članovi njenih upravljačkih i nadzornih tijela, je projekt restrukturiranja društva. Ulaganja članova Nadzornog odbora u dionice INGRE upravo pokazuju njihovu predanost procesu restrukturiranja i povjerenje u daljnji rast i razvoj kompanije.
 • U odnosu na navode o mogućnosti prodaje Arene Zagreb, Nadzorni odbor i Uprava su jednoglasni u odluci da će Arena ostati u vlasništvu INGRE do 2036. godine, odnosno do isteka Ugovora o zakupu. Radi se o Ingrinoj najvrjednijoj imovini i garanciji za oporavak i razvoj kompanije.

INGRI je cilj, zbog svojih dioničara i društvene odgovornosti, potpuno transparentno voditi proces restrukturiranja. Razumijemo interes javnosti i spremni smo odgovoriti na sva pitanja te prihvatiti javnu polemiku i eventualno problematiziranje našeg poslovanja. Zato u svakom trenutku stojimo na raspolaganju svim dioničarima, kao i predstavnicima javnosti i medija.

 

INGRA d.d.