All Posts By

Ingra d.d.

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe usko povezane s osobom koja obavlja rukovoditeljske dužnosti

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredbi članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ  i članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je dana 20. siječnja 2021. godine društvo MEDIA VAL d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269D, OIB: 81877196963, kao pravna osoba usko povezana s Mariom Aunedijem Medekom iz Zagreba, Ulica Bogoslava Šuleka 21, OIB: 14205104766, predsjednikom Nadzornog odbora Izdavatelja, na temelju transakcije ostvarene izvan mjesta trgovanja, steklo ukupno 25.000 (slovima: dvadeset pet tisuća) dionica Izdavatelja, koje se vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice).

Dionice su stečene po cijeni u iznosu od 9,00 kn (slovima: devet kuna i nula lipa) po dionici, odnosno po cijeni za Dionice u ukupnom iznosu od 225.000,00 kn (slovima: dvjesto dvadeset pet tisuća kuna i nula lipa).

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

INGRA d.d.

Uprava Društva

Obavijest o transakciji – MEDIA VAL

INGRA d.d. – Odluke Glavne skupštine 30.8.2019.

By | Skupština

INGRA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4b, OIB 14049708426, LEI: 7478000040JHIQLL5W26, Matična država članica: Republika Hrvatska, ISIN: HRINGRRA0001, Vrijednosnica INGR (INGR-R-A), Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze, obavještava da su na danas održanoj Glavnoj skupštini dioničara INGRE d.d. (ZSE: INGR) jednoglasno prihvaćena sva izvješća te su dane razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za vođenje Društva u 2018. godini. Prihvaćena je odluka o pokriću gubitaka u 2018. godini, kao i zahtjev dijela dioničara o proširenju Nadzornog odbora Društva. Tako su u Nadzorni odbor društva izabrani novi članovi Franjo Herceg, Ivan Škegro i Mario Aunedi Medek, a prihvaćen je i zahtjev dijela dioničara o smanjenju nagrade svim članovima Nadzornog odbora.

 

Tročlana Uprava Društva nastavlja s radom, uz napomenu kako je dugogodišnji predsjednik Uprave Igor Oppenheim najavio odlazak u mirovinu krajem 2019. godine.

 

Glavna skupština za revizora Društva u 2019. godini izabrala je revizorsko društvo Deloitte d.o.o. iz Zagreba.