All Posts By

Mate Vukčević

INGRA d.d. – Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

By | Investitori

INGRA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4b, OIB 14049708426, LEI: 7478000040JHIQLL5W26, Matična država članica: Republika Hrvatska, ISIN: HRINGRRA0001, Vrijednosnica INGR (INGR-R-A), Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze, sukladno čl. 472. Zakona o tržištu kapitala, obavještava da je dana 10. svibnja 2019. zaprimila obavijest o promjenama u glasačkim pravima za dioničara Igora Oppenheima u Izdavatelju – pad ispod praga od 5%.

Obavijest o promjenama u glasačkim pravima – Oppenheim (PDF)

Obavijest o otpuštanju dionica (PDF)

Obavijest o promjeni u Upravi Izdavatelja – Lanište d.o.o.

By | Investitori

Lanište d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, OIB: 37553848651, LEI: 7478000080JH7QGP1W12, Matična država članica: Republika Hrvatska, ISIN: HRLNGUO31AE3, Vrijednosnica: 3LNG (LNGU-O-31AE), Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze, obavještava da su dana 14. ožujka 2019. uz dosadašnjeg direktora – člana Uprave društva Lanište d.o.o., g. Igora Oppenheima, imenovana još dvojica direktora – članova Uprave, g. Danko Deban i g. Dinko Pejković. Svaki direktor – član Uprave zastupa društvo zajedno s još jednim direktorom – članom Uprave.

Obavijest o promjeni u Upravi Izdavatelja Lanište d.o.o. (PDF)

Promjene u Upravi i Nadzornom odboru Društva

By | Investitori

INGRA d.d. (ZSE:INGR), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, objavljuje da je Nadzorni odbor Društva danas, 4. ožujka 2019. godine, jednoglasno donio odluku o imenovanju g. Dinka Pejkovića, dipl.oec., za novog člana Uprave na mandatno razdoblje od pet godina.

Upravu Društva sada čine tri člana, g. Igor Oppenheim, g. Danko Deban i g. Dinko Pejković. Svi članovi Uprave zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno.

Na istoj je sjednici Nadzorni odbor Društva jednoglasno donio odluku o razrješenju g. Stjepana Mesića s mjesta predsjednika Nadzornog odbora Društva. Za predsjednika Nadzornog odbora Društva imenovan je g. Davor Štern, a za zamjenika predsjednika imenovan je g. Mladen Markoč.

Promjene u Upravi i Nadzornom odboru Društva INGRA (PDF)

Obavijest o otpuštanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredaba članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i članka 116. Pravila Zagrebačke burze d.d., INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080020443, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je gospodin Dubravko Kos iz Jastrebarskog, Cvetković 94, OIB: 88912337536, član Nadzornog odbora Izdavatelja, dana 28. studenog 2018. godine, temeljem transakcije ostvarene izvan organiziranog tržišta Zagrebačke burze d.d., otpustio ukupno 120.000 (slovima: sto dvadeset tisuća) redovitih dionica Izdavatelja bez nominalnog iznosa, što predstavlja 0,88% (slovima: nula cijelih osamdeset osam posto) ukupnog temeljnog kapitala Izdavatelja, a koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice).

Dionice su otpuštene po cijeni od 468.000,00 (slovima: četiristo šezdeset osam tisuća) kuna.

Propisani predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

Obavijest o otpuštanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju – Kos (PDF)