Investitori

Često Postavljena Pitanja
[toggles style=”minimal” accordion=”true”][toggle color=”Accent-Color” title=”Koja je oznaka dionice Ingre na Zagrebačkoj burzi?”]

INGR-R-A

[/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”Zašto je Ingra provela dokapitalizaciju i što je time postigla?”]

Ingra je provela dokapitalizaciju kako bi pretvorila potraživanja određenih grupa vjerovnika u temeljni kapital čime je Društvo podmirilo dio obveza koje opterećuju njegovo poslovanje i na taj način mu je omogućen daljnji razvoj. Temeljni kapital Društva u dokapitalizaciji je povećan za 120,9 milijuna kuna na iznos od 270,9 milijuna kuna. Ovim načinom dokapitalizacije očišćena je bilanca i olakšan je financijski položaj te Ingra spremno čeka nove poslove i projekte.

[/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”Kako će dokapitalizacija utjecati na male dioničare?”]

Mali dioničari neće biti oštećeni u ovom procesu jer će smanjenjem ukupnog duga društva porast i vrijednost njihovih dionica. Uspješna dokapitalizacija omogućila je Ingri da olakša financijski položaj i započne novi investicijski ciklus.

[/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”Kada će nove dionice biti uvrštene na Zagrebačku burzu?”]

Kada HANFA odobri Prospekt te Zagrebačka burza donese rješenje o uvrštenju, dionice Ingre bit će uvrštene na Burzu, a javnost će biti obaviještena putem priopćenja.

[/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”Tko objavljuje sve bitne podatke o radu i djelovanju Ingre i gdje se oni mogu pronaći?”]

Društvo je dužno u najkražem mogužem roku javno objaviti i time staviti na raspolaganje svim zainteresiranim stranama bitne podatke o radu i djelovanju društva, kao i sve podatke o činjenicama i okolnostima koje mogu utjecati na cijenu dionica toga društva. Svi bitni podaci objavljuju se na web stranicama Zagrebačke burze, HANFE i na web stranicama Ingre, te putem OTS sustava HINE.

[/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”Koja su prava dioničara društva s obzirom na broj dionica kojima raspolažu?”]

Društvo je dužno postupati na jednak način i pod jednakim uvjetima prema svim dioničarima, neovisno o broju dionica kojima raspolažu, zemlji njihova podrijetla te njihovim drugim svojstvima. Pravo glasa treba obuhvatiti sve dioničare društva na takav način da je broj glasova koji im pripadaju u glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica koje drže, bez obzira na rod dionica.

[/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”Tko može ući u nadzorni odbor Ingre?”]

Nadzorni odbor društva sastoji se od neovisnih stručnjaka u svojem području djelovanja. U sastav nadzornog odbora mogu ući osobe uspješne i dokazane u poslu kojeg obavljaju.

[/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”Koji su zadaci, a koje odgovornosti uprave Ingre?”]

Uprava društva vodi poslove društva samostalno i na vlastitu odgovornost te donosi odluke prema vlastitoj prosudbi. U obavljanju svojih poslova uprava uglavnom nije vezana uputama drugih tijela društva, no postoji mogućnost da nadzorni odbor daje suglasnost za određene poslove. Uprava uvijek djeluje isključivo u korist društva i dioničara, vodeći računa o interesima zaposlenika i šire zajednice, s ciljem povećanja vrijednosti društva.

[/toggle][/toggles]
Pojmovnik
[toggles style=”minimal” accordion=”true”][toggle color=”Accent-Color” title=”Bilanca”]

Bilanca – je bilanca stanja, dvostrani računovodstveni iskaz koji ima uravnoteženu desnu i lijevu stranu (lijeva strana u kojoj se iskazuje aktiva mora biti uvijek jednaka desnoj strani u kojoj se iskazuje pasiva). Ona je trenutačni iskaz stanja (na određeni dan) sredstava i izvora sredstava iskazanih u novčanom izrazu. Bilanca je podloga za financijsku analizu, analizu likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti i profitabilnosti. Kao najvažniji financijski izvještaj predmet je revizije.

[/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”‘Debt to equity swap'”]

Pretvaranje potraživanja određenih grupa vjerovnika u temeljni kapital.

[/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”Dionica”]

Dionica – je vrijednosni papir koji predstavlja pravo vlasništva u nekom dioničkom društvu. Vlasnik dionice tj. dioničar ima pravo na postotni udio svega što dioničko društvo posjeduje, među ostalim i  pravo na dobitak dioničkog društva. Postoje obične tj. redovna i povlaštene dionice. U načelu svaka redovna dionica nosi jedno pravo glasa na skupštini dioničara. Cijenu dionica određuje ponuda i potražnja, a one se mogu kupiti ili prodati na burzama vrijednosnih papira.

[/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”Dividenda”]

Dividenda – je dobit dioničkog društva isplaćen dioničarima. Općenito, bilo koji iznos poslovnog rezultata ili kapitalnog dobitka od emisije dionica iznad nominalne vrijednosti koji se dijeli ili distribuira među vlasnicima dionica.

[/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”Dokapitalizacija”]

Dokapitalizacija – je način povećanja kapitala, odnosno glavnice poduzeća. Takvo povećanje kapitala ne nastaje u slučaju pozitivne razlike prihoda i rashoda i nije posljedica uspješnosti poslovanja, nego je posljedica dodatnih uplata vlasnika. Kapital se može povećati ulaganjem novca, stvari i prava – dokapitalizacijom se povećava imovina poduzeća.

[/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”Likvidnost”]

Likvidnost – je svojstvo imovine ili njezinih pojedinih dijelova da se mogu pretvoriti u gotovinu dostatnu za pokriće preuzetih obveza. Stoga je likvidnost, uz rentabilnost, jedno od osnovnih načela privređivanja poduzeća u robno-novčanoj privredi. Likvidnost poduzeća nerijetko se definira kao njegova sposobnost da pravovremeno podmiruje svoje obveze. Ova sposobnost poduzeća uvjetovana je nizom elemenata: prije svega protokom obrtnih sredstava kroz njegov poslovni ciklus, rokom dospijeća obveza, usklađenošću dugova i vlastitih izvora financiranja.

[/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”Obveznica”]

Obveznica – ili zadužnica (obligacija) je dužnički vrijednosni papir koji izdavaoca obvezuje na povrat pozajmljenih sredstava u određenom roku s određenom kamatom, koja se isplaćuje periodično ili se pribraja glavnici i isplaćuje o dospijeću. Obveznica je kreditni instrument i u biti je ugovor o kreditu. U slučaju da je izdavalac država, može služiti i kao platežno sredstvo prema državi za poreze i druge dažbine.

[/toggle][toggle color=”Accent-Color” title=”Vlasnička Struktura”]

Vlasnička struktura – je definirana distribucija kapitala s obzirom na glasove i kapitala, ali i identitet kapital vlasnika. Ove strukture su od velike važnosti u korporativnom upravljanju, jer oni određuju poticaje menadžera, a time i ekonomsku učinkovitost korporacija kojima upravljaju.

[/toggle][/toggles][nectar_cta btn_style=”see-through” heading_tag=”h6″ text_color=”#003366″ link_type=”new_tab” alignment=”right” text=”Izvor za pojmovnik:” link_text=”www.limun.hr” url=”http://www.limun.hr/”]

Kontakti za investitore

INGRA d.d.
Alexandera von Humboldta 4b
10 000 ZAGREB
HRVATSKA

Tel.: (+385 1) 6102 535, 6102 548
E-mail: ir@ingra.hr