Kategorija

Investitori

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti (člana Nadzornog odbora)

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredbi članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ  i članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, INGRA, dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je dana 16. rujna 2021. godine gospodin Ante Armanda iz Splita, Vukovarska 9, OIB: 71670774835, član Nadzornog odbora Izdavatelja, na temelju transakcije ostvarene na Zagrebačkoj burzi, stekao ukupno 6.500 (slovima: šest tisuća petsto) redovnih dionica Izdavatelja, koje se vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001.

Dionice su stečene po cijeni u iznosu od 10,90 kn (slovima: deset kuna i devedeset lipa) po dionici odnosno po cijeni za sve stečene dionice u ukupnom iznosu od 70.850,00 kn (slovima: sedamdeset tisuća osamsto pedeset kuna i nula lipa).

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

INGRA d.d.

Uprava Društva

Obavijest o transakciji rukovoditelja – Ante Armanda 17 9 2021

Lanište d.o.o. – Objava povlaštene informacije

By | Investitori

LANIŠTE d.o.o.  za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651 (u daljnjem tekstu: Društvo) ovim putem, pozivom i u smislu odredaba članka 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. godine o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, objavljuje da je dana 30. travnja 2021. godine provedena dokapitalizacija društva unutar INGRA Grupe, što je na internet stranicama nadležnog sudskog registra objavljeno dana 1. svibnja 2021. godine.

Navedenom transakcijom je 6.600.000 (slovima: šest milijuna šesto tisuća) obveznica izdanih od strane Društva, zajedno sa svim sporednim pravima, a koje obveznice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode pod oznakom LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3, CFI oznaka: DBFUAR, pretvoreno u kapital Društva.

Gore navedene obveznice nalaze se na trezorskom računu Društva.

Navedenom transakcijom, provedenom u sklopu procesa financijskog restrukturiranja INGRA Grupe, smanjena je obveza Društva prema povezanim društvima INGRA Grupe za iznos od približno 52 milijuna kuna te je za isti iznos povećan ukupan kapital (temeljni kapital i rezerve kapitala).

Proces financijskog restrukturiranja Grupe se nastavlja.

LANIŠTE d.o.o.

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti (člana Nadzornog odbora)

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredbi članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ , Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/522 od 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za određena javna tijela i središnje banke trećih zemalja, pokazatelja manipuliranja tržištem, pragova za objavljivanje, nadležnog tijela za obavijesti o odgodama, odobrenja trgovanja tijekom razdoblja zabrane trgovanja i vrste transakcija rukovoditelja o kojima se mora obavješćivati, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je dana 3. svibnja 2021. godine gospodin Ante Armanda iz Splita, Vukovarska 9, OIB: 71670774835, član Nadzornog odbora Izdavatelja, na temelju transakcije ostvarene na Zagrebačkoj burzi, stekao ukupno 4.900 (slovima: četiri tisuće devetsto) redovnih dionica Izdavatelja, koje se vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice).

Dionice su stečene po cijeni u iznosu od 11,15 kn (slovima: jedanaest kuna i petnaest lipa) po dionici odnosno po cijeni za Dionice u ukupnom iznosu od 54.635,00 kn (slovima: pedeset četiri tisuće šesto trideset pet kuna i nula lipa).

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

INGRA d.d.

Obavijest o transakciji rukovoditelja – Ante Armanda

Lanište d.o.o. – Informacije imateljima dužničkih vrijednosnih papira

By | Investitori

Pozivom i u smislu članka 477. stavka 4. točke 4. Zakona o tržištu kapitala (N.N. 65/18, 17/20), društvo LANIŠTE d.o.o.  za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) obavještava da uredno izvršava svoje obveze prema imateljima dužničkih vrijednosnih papira burzovne oznake 3LNG.

Izdavatelj je podmirio sve anuitete u skladu s ugovornim otplatnim planom.

LANIŠTE d.o.o.

Informacija u vezi s vlastitim dionicama

By | Investitori

Pozivom i u smislu članka 474. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala (N.N. 65/18, 17/20), INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) obavještava da na dan 30. travnja 2021. godine ne drži odnosno nije držalo vlastite dionice.

Kod Izdavatelja ne postoji program otkupa vlastitih dionica, kao ni program radničkog dioničarstava.

INGRA d.d.

Obavijest o povlaštenoj informaciji

By | Investitori

INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) ovim putem, pozivom i u smislu odredba Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1055 оd 29. lipnja 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih  standarda u vezi s tehničkim  sredstvima odgovarajućeg javnog  objavljivanja  povlaštenih  informacija i  odgađanja  javnog  objavljivanja povlaštenih informacija u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014, objavljuje da je dana 1. veljače 2021. godine potpisan ugovor s društvom KOSTAK d.d. sa sjedištem u Sloveniji, 8270 Krško, Leskovška cesta 2a.

Predmet ugovora je izvođenje dijela građevinskih i montažerskih radova od strane Izdavatelja kao podizvođača u okviru projekta „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Jelsa – Vrboska i Stari Grad“.

Naručitelj gore navedenog projekta putem javne nabave je HVARSKI VODOVOD d.o.o., a izvođenje radova djelomično financira Europska unija, kroz Operativni program za konkurentnost i koheziju i Europske strukturne i investicijske fondove.

Ukupna ugovorena vrijednost radova bez PDV-a iznosi 33.258.672,19 kn. Izdavatelj je obvezan sve radove završiti do dana 30. lipnja 2023. godine.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe usko povezane s osobom koja obavlja rukovoditeljske dužnosti

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredbi članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ  i članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je dana 20. siječnja 2021. godine društvo MEDIA VAL d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269D, OIB: 81877196963, kao pravna osoba usko povezana s Mariom Aunedijem Medekom iz Zagreba, Ulica Bogoslava Šuleka 21, OIB: 14205104766, predsjednikom Nadzornog odbora Izdavatelja, na temelju transakcije ostvarene izvan mjesta trgovanja, steklo ukupno 25.000 (slovima: dvadeset pet tisuća) dionica Izdavatelja, koje se vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice).

Dionice su stečene po cijeni u iznosu od 9,00 kn (slovima: devet kuna i nula lipa) po dionici, odnosno po cijeni za Dionice u ukupnom iznosu od 225.000,00 kn (slovima: dvjesto dvadeset pet tisuća kuna i nula lipa).

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

INGRA d.d.

Uprava Društva

Obavijest o transakciji – MEDIA VAL

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti (predsjednika Uprave)

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredbi članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ , Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/522 od 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za određena javna tijela i središnje banke trećih zemalja, pokazatelja manipuliranja tržištem, pragova za objavljivanje, nadležnog tijela za obavijesti o odgodama, odobrenja trgovanja tijekom razdoblja zabrane trgovanja i vrste transakcija rukovoditelja o kojima se mora obavješćivati, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je dana 23. prosinca 2020. godine gospodin Danko Deban iz Zagreba, Sveti duh 171, OIB: 03680632254, predsjednik Uprave Izdavatelja, na temelju transakcije ostvarene izvan mjesta trgovanja, stekao ukupno 50.000 (slovima: pedeset tisuća) dionica Izdavatelja, koje se vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice).

Dionice su stečene po cijeni u iznosu od 7,90 kn (slovima: sedam kuna i devedeset lipa) po dionici, odnosno po cijeni za Dionice u ukupnom iznosu od 395.000,00 kn (slovima: tristo devedeset pet tisuća kuna i nula lipa).

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva

INGRA d.d. Obavijest o stjecanju dionica – Danko Deban

Obavijest o povlaštenoj informaciji

By | Investitori

Društvo INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera Von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) ovim putem, pozivom i u smislu odredaba članka 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, objavljuje da je realiziran sporazum s vjerovnikom predstečajne nagodbe na temelju kojeg sporazuma je došlo do podmirenja obveze prijenosom nekretnine te su okončani višegodišnji ovršni postupci i uređeni su svi međusobni odnosi stranaka.

Opisana transakcija utječe na povećanje neto knjigovodstvene vrijednosti Izdavatelja za iznos od približno 15 milijuna kuna, koji iznos je nastao kao posljedica smanjenja obveze za 32 milijuna kuna i smanjenja imovine za iznos od 17 milijuna kuna.

Proces financijskog restrukturiranja se nastavlja.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva