Kategorija

Investitori

Obavijest o objavi Opće ponude – LANIŠTE d.o.o.

By | Investitori

Društvo LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651 (dalje: Društvo), obavještava investicijsku javnost da je društvo INGRA dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva, sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426, dana 31. kolovoza 2020. godine objavilo Opću ponudu za kupnju obveznica Društva kao izdavatelja (dalje: Ponuda), a koje obveznice su kao nematerijalizirani vrijednosni papiri upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (dalje: SKDD) pod oznakom LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3, CFI oznaka: DBFUAR (dalje: Obveznice).

Predmet Ponude je količina do najviše 2.700.000 (slovima: dva milijuna sedamsto tisuća) Obveznica.

Broj Obveznica na koji se Ponuda odnosi povećava se za ukupni broj Obveznica iz svih ponuda imatelja Obveznica čije valjane i potpune prihvate Ponude SKDD zaprimi na dan kada je dostignuta maksimalna količina od 2.700.000,00 (slovima: dva milijuna sedamsto tisuća) Obveznica i dodijeli im urudžbeni broj, najkasnije do 16:00 sati.

Predmet Ponude mogu biti samo Obveznice koje su u SKDD-u ubilježene na slobodnoj poziciji registriranoj s izdavateljem, a isključene su Obveznice ubilježene na blokiranoj poziciji i na opterećenoj poziciji.

Ponuda je upućena svim imateljima Obveznica te će ponuditelj kupiti sve Obveznice imatelja čiji prihvat Ponude udovolji uvjetima iz Ponude i Upute SKDD-a.

Cijena po Obveznici iznosi 3,21 HRK (slovima: tri kune i dvadeset jednu lipu). Kupoprodajna cijena uključuje i stečene kamate obračunate do dana isplate kupoprodajne cijene.

Rok za prihvat Ponude počinje teći od 31. kolovoza 2020. godine i traje do 30. rujna 2020. godine. Iznimno, ako uvjet maksimalne količine Obveznica kako je gore navedeno bude dostignut ranije, Ponuda traje do tog trenutka.

Rok za isplatu kupoprodajne cijene je 7. listopada 2020. godine. Iznos kupoprodajne cijene će se isplatiti na račune imatelja Obveznica koje će oni odrediti kao račune za isplatu kod SKDD-a kao depozitara.

Opisana Ponuda dio je financijskog restrukturiranja INGRA Grupe. Uvjeti iz Ponude određeni su odredbama kreditnog aranžmana s bankom koja prati proces financijskog restrukturiranja. Tekst Ponude može se naći na internet stranicama SKDD-a i INGRE.

Lanište d.o.o.

Uprava Društva

Cjeloviti tekst Ponude

Obavijest o objavi Opće ponude – INGRA d.d.

By | Investitori

INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (dalje: Društvo) obavještava investicijsku javnost da je dana 31. kolovoza 2020. godine objavilo Opću ponudu za kupnju obveznica čiji je izdavatelj ovisno društvo LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651 (dalje: Ponuda), a koje obveznice su kao nematerijalizirani vrijednosni papiri upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (dalje: SKDD) pod oznakom LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3, CFI oznaka: DBFUAR (dalje: Obveznice).

Predmet Ponude je količina do najviše 2.700.000 (slovima: dva milijuna sedamsto tisuća) Obveznica.

Broj Obveznica na koji se Ponuda odnosi povećava se za ukupni broj Obveznica iz svih ponuda imatelja Obveznica čije valjane i potpune prihvate Ponude SKDD zaprimi na dan kada je dostignuta maksimalna količina od 2.700.000,00 (slovima: dva milijuna sedamsto tisuća) Obveznica i dodijeli im urudžbeni broj, najkasnije do 16:00 sati.

Predmet Ponude mogu biti samo Obveznice koje su u SKDD-u ubilježene na slobodnoj poziciji registriranoj s izdavateljem, a isključene su Obveznice ubilježene na blokiranoj poziciji i na opterećenoj poziciji.

Ponuda je upućena svim imateljima Obveznica te će Društvo kupiti sve Obveznice imatelja čiji prihvat Ponude udovolji uvjetima iz Ponude i Upute SKDD-a.

Cijena po Obveznici iznosi 3,21 HRK (slovima: tri kune i dvadeset jednu lipu). Kupoprodajna cijena uključuje i stečene kamate obračunate do dana isplate kupoprodajne cijene.

Rok za prihvat Ponude počinje teći od 31. kolovoza 2020. godine i traje do 30. rujna 2020. godine. Iznimno, ako uvjet maksimalne količine Obveznica kako je gore navedeno bude dostignut ranije, Ponuda traje do tog trenutka.

Rok za isplatu kupoprodajne cijene je 7. listopada 2020. godine. Iznos kupoprodajne cijene će se isplatiti na račune imatelja Obveznica koje će oni odrediti kao račune za isplatu kod SKDD-a kao depozitara.

Opisana Ponuda dio je financijskog restrukturiranja INGRA Grupe. Uvjeti iz Ponude određeni su odredbama kreditnog aranžmana s bankom koja prati proces financijskog restrukturiranja. Cjeloviti tekst Ponude može se naći na internet stranicama SKDD-a i INGRE.

INGRA d.d.

Cjeloviti tekst Ponude

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti (člana Uprave) pri izdavatelju

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredaba članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i članka 464. stavka 1. i 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj: 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15),INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080020443, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je gospodin Dinko Pejković iz Zagreba, Kraljice Jelene 1, OIB: 97184979666,član Uprave Izdavatelja, dana 4. kolovoza 2020. godine, temeljem transakcije ostvarene izvan mjesta trgovanja, stekao ukupno 58.500 (slovima: pedeset osam tisuća petsto) redovnih dionica Izdavatelja bez nominalnog iznosa, a koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice).

Dionice su stečene po cijeni u iznosu od 6,90 (slovima: šest kuna i devedeset lipa) kuna po Dionici odnosno po cijeni u ukupnom iznosu od 403.650,00 (slovima: četiristo tri tisuće šesto pedeset) kuna.

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

INGRA d.d.

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju_Dinko Pejković

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti (predsjednika Uprave) pri izdavatelju

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredaba članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i članka 464. stavka 1. i 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj: 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15), INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080020443, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je gospodin Danko Deban iz Zagreba, Sveti Duh 171, OIB: 03680632254, predsjednik Uprave Izdavatelja, dana 6. kolovoza 2020. godine, temeljem transakcije ostvarene izvan mjesta trgovanja, stekao ukupno 60.000 (slovima: šezdeset tisuća) redovnih dionica Izdavatelja bez nominalnog iznosa, a koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice).

Dionice su stečene po cijeni u iznosu od 6,90 (slovima: šest kuna i devedeset lipa) kuna po Dionici odnosno po cijeni u ukupnom iznosu od 414.000,00 (slovima: četiristo četrnaest tisuća) kuna.

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

INGRA d.d.

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju_Danko Deban

Obavijest o povlaštenoj informaciji

By | Investitori

Nastavno na objavu povlaštene informacije od 15. srpnja 2020. godine kojom je društvo INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera Von Humboldta 4/b, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080020443, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) objavilo da je sklopilo ugovore o kupoprodaji  obveznica društva LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080421718, a koje obveznice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode pod oznakom LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3, CFI oznaka: DBFUAR (u daljnjem tekstu: Obveznice i Društvo) te da će realizacijom i isplatom  kupoprodajne cijene biti imatelj ukupno 46.507.135 Obveznica Društva, Izdavatelj ovim putem, pozivom i u smislu odredaba članka 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, objavljuje da je svim prodavateljima gore navedenog broja Obveznica isplaćena kupoprodajna cijena u cijelosti.

Utjecaj predmetne transakcije na neto knjigovodstvenu vrijednost Grupe preciziran je u objavama povlaštenih informacija od 26. lipnja 2020. godine i 15. srpnja 2020. godine.

Proces financijskog restrukturiranja se nastavlja.

 INGRA d.d.

Uprava Društva

Obavijest o povlaštenoj informaciji

By | Investitori

Dana 29. travnja 2020. godine društvo INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera Von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) je putem internetskih stranica Zagrebačke burze d.d. objavilo povlaštenu informaciju da je s više prodavatelja sklopilo ugovore o kupoprodaji i prijenosu obveznica društva LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080421718, koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode pod oznakom LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3, CFI oznaka: DBFUAR (u daljnjem tekstu: Obveznice).

Opisana transakcija kupoprodaje Obveznica realizirana je u okviru financijskog restrukturiranja INGRA Grupe, a na temelju kreditnog aranžmana s bankom koja je financirala projekt izgradnje Arene Zagreb. Sukladno ugovorenom kreditnom aranžmanu, banka je u svrhu refinanciranja postojećih obveza odobrila dugoročni kredit. Prema ugovorenim odredbama, osnovni uvjet za isplatu kreditnih sredstava je potpisivanje ugovora o kupoprodaji Obveznica koji zajedno obuhvaćaju najmanje 21,6 milijuna Obveznica po prosječnoj otkupnoj cijeni koja ne prelazi 43% nominalne vrijednosti glavnice Obveznica (tzv. „dirty price“). Putem obavijesti od 29. travnja 2020. godine Izdavatelj je obavijestio investicijsku javnost o ispunjavanju osnovnog uvjeta, a putem obavijesti od 26. lipnja 2020. godine Izdavatelj je obavijestio investicijsku javnost o činjenici isplate odobrenih kreditnih sredstava i stjecanju Obveznica.

Ovim putem Izdavatelj, pozivom i u smislu odredaba članka 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, objavljuje da je s današnjim danom potpisao ugovore o kupoprodaji Obveznica čijom će realizacijom i isplatom kupoprodajne cijene biti imatelj ukupnog iznosa od 46.507.135 Obveznica.

Realizacija kupoprodaje i dodatno stjecanje Obveznica povećat će neto knjigovodstvenu vrijednost imovine Izdavatelja u konsolidiranim financijskim izvještajima, nakon odgovarajućih knjigovodstvenih usklada, za iznos od približno 22 milijuna kuna.

Proces financijskog restrukturiranja INGRA Grupe se nastavlja.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva

Obavijest o povlaštenoj informaciji

By | Investitori

Društvo INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera Von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) ovim putem, pozivom i u smislu odredaba članka 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, objavljuje da je s razlučnim vjerovnikom iz postupka predstečajne nagodbe sklopilo izvansudsku nagodbu, kojom je okončan višegodišnji sudski postupak te se uređuju svi međusobni odnosi stranaka.

Opisana transakcija utječe na povećanje neto knjigovodstvene vrijednosti Izdavatelja za iznos od približno 21 milijun kuna, kao rezultat jednokratnog ukidanja rezerviranja.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva

Objava povlaštene informacije

By | Investitori

Dana 29. travnja 2020. godine društvo INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera Von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) je putem internetskih stranica Zagrebačke burze d.d. objavilo povlaštenu informaciju da je s više prodavatelja sklopilo ugovore o kupoprodaji i prijenosu obveznica društva LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080421718, a koje obveznice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode pod oznakom LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3, CFI oznaka: DBFUAR (u daljnjem tekstu: Obveznice).

 

Opisana transakcija kupoprodaje Obveznica realizirana je u okviru financijskog restrukturiranja INGRA Grupe, a na temelju kreditnog aranžmana s bankom koja je financirala projekt izgradnje Arene Zagreb. Sukladno ugovorenom kreditnom aranžmanu, banka je u svrhu refinanciranja postojećih obveza odobrila dugoročni kredit. Prema ugovorenim odredbama, osnovni uvjet za isplatu kreditnih sredstava je potpisivanje ugovora o kupoprodaji Obveznica koji zajedno obuhvaćaju najmanje 21,6 milijuna Obveznica po prosječnoj otkupnoj cijeni koja ne prelazi 43% nominalne vrijednosti glavnice Obveznica (tzv. „dirty price“). Putem obavijesti od 29. travnja 2020. godine, Izdavatelj je obavijestio investicijsku javnost o ispunjavanju osnovnog uvjeta. Stjecanje Obveznica ovisilo je o ispunjenju ostalih uvjeta banke koji su prethodili isplati kreditnih sredstava.

 

Ovim putem Izdavatelj, pozivom i u smislu odredaba članka 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, objavljuje da je došlo do isplate odobrenih kreditnih sredstava te je prodavateljima Obveznica isplaćena kupoprodajna cijena, čime je Izdavatelj do današnjeg dana stekao ukupno 23.371.268 (slovima: dvadeset tri milijuna tristo sedamdeset jednu tisuću dvjesto šezdeset osam) Obveznica.

 

Nakon opisanog stjecanja Obveznica, Izdavatelj je imatelj sveukupno 37.996.572 (slovima: trideset sedam milijuna devetsto devedeset šest tisuća petsto sedamdeset dvije) Obveznice.

 

Opisana transakcija financijskog restrukturiranja utječe na povećanje neto knjigovodstvene vrijednosti imovine Izdavatelja u konsolidiranim financijskim izvještajima, nakon odgovarajućih knjigovodstvenih usklada, za iznos od približno 50 milijuna kuna.

 

 Uprava INGRA d.d.

Informacija u vezi s vlastitim dionicama

By | Investitori

Pozivom i u smislu članka 474. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala, društvo INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera Von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (dalje kratko: Društvo) obavještava da na dan 08. svibnja 2020. godine, kao ni na dan 30. travnja 2020. godine ne drži odnosno nije držalo vlastite dionice.

U Društvu ne postoji program otkupa vlastitih dionica, kao ni program radničkog dioničarstava.

 

Ingra d.d.

Uprava

Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredaba članka 472. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj: 65/2018 i 17/2020), društvo INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080020443, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) obavještava da je zaprimilo obavijest gospodina Franje Hercega iz Iloka, Vlatka Kraljevića 31, 32236 Ilok, OIB: 75308711915 (u daljnjem tekstu: Franjo Herceg) o prelasku praga od 5% (slovima: pet posto) glasačkih prava u Izdavatelju.

Dana 30. travnja 2020. godine, temeljem Ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica, Franjo Herceg stekao je ukupno 634.000 (slovima: šesto trideset četiri tisuće) redovnih dionica Izdavatelja bez nominalnog iznosa, što predstavlja 4,68% (slovima: četiri cijelih šezdeset i osam posto) temeljnog kapitala Izdavatelja, a koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice).

Nakon opisanog stjecanja Dionica Franjo Herceg drži sveukupno 865.295 Dionica Izdavatelja što predstavlja 6,39% (slovima: šest cijelih trideset devet posto) temeljnog kapitala Izdavatelja te je time Franjo Herceg prešao prag od 5% (slovima: pet posto) glasačkih prava u Izdavatelju.

Zaprimljenu obavijest Franje Hercega Izdavatelj dostavlja u nastavku.

INGRA d.d.

Uprava Društva

Obavijest o prelasku praga od 5% glasačkih prava dioničara u izdavatelju