Kategorija

Investitori

Promjene u Upravi i Nadzornom odboru Društva

By | Investitori

INGRA d.d. (ZSE:INGR), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, objavljuje da je Nadzorni odbor Društva danas, 4. ožujka 2019. godine, jednoglasno donio odluku o imenovanju g. Dinka Pejkovića, dipl.oec., za novog člana Uprave na mandatno razdoblje od pet godina.

Upravu Društva sada čine tri člana, g. Igor Oppenheim, g. Danko Deban i g. Dinko Pejković. Svi članovi Uprave zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno.

Na istoj je sjednici Nadzorni odbor Društva jednoglasno donio odluku o razrješenju g. Stjepana Mesića s mjesta predsjednika Nadzornog odbora Društva. Za predsjednika Nadzornog odbora Društva imenovan je g. Davor Štern, a za zamjenika predsjednika imenovan je g. Mladen Markoč.

Promjene u Upravi i Nadzornom odboru Društva INGRA (PDF)

Obavijest o otpuštanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredaba članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i članka 116. Pravila Zagrebačke burze d.d., INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080020443, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je gospodin Dubravko Kos iz Jastrebarskog, Cvetković 94, OIB: 88912337536, član Nadzornog odbora Izdavatelja, dana 28. studenog 2018. godine, temeljem transakcije ostvarene izvan organiziranog tržišta Zagrebačke burze d.d., otpustio ukupno 120.000 (slovima: sto dvadeset tisuća) redovitih dionica Izdavatelja bez nominalnog iznosa, što predstavlja 0,88% (slovima: nula cijelih osamdeset osam posto) ukupnog temeljnog kapitala Izdavatelja, a koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice).

Dionice su otpuštene po cijeni od 468.000,00 (slovima: četiristo šezdeset osam tisuća) kuna.

Propisani predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

Obavijest o otpuštanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju – Kos (PDF)

Obavijest o cjenovno osjetljivim informacijama: Pokrenuti sudski postupci protiv alžirskog investitora radi neosnovanog raskida ugovora i naplate po garancijama

By | Investitori

INGRA d.d. (ZSE: INGR), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, nastavno na obavijest od 2. lipnja 2011. godine o zaključenju ugovora u inozemstvu, obavještava investicijsku javnost da je alžirski investitor neosnovano i jednostrano te protivno ugovornim odredbama i reguliranim postupcima pozvao na plaćanje bankarskih garancija i kontragarancija na projektu bolnice u Alžiru te raskinuo Ugovor o izvođenju radova.

Poziv na plaćanje garancija je podnesen unatoč činjenici što su ugovorne strane potpisale dodatak Ugovoru kojim je rok izvođenja radova produžen do ožujka 2019. godine te je time Ugovor i dalje bio na snazi. Rok izvođenja radova je, između ostalog, produžen iz i razloga što glavni suizvođač Ingre na projektu nije obavljao aktivnosti na gradilištu u skladu s ugovorenim planom izvođenja radova. Unatoč dogovoru ugovornih strana, investitor je u velikoj mjeri otežavao napredak projekta, što se prije svega očituje u kašnjenju u plaćanju ugovorenih iznosa prema usuglašenom dodatku Ugovora za više od 16 mjeseci.

Ingra je odmah po primitku obavijesti o aktiviranju garancija i kontragarancija od francuskog suda u Parizu ishodila privremenu mjeru zabrane isplate po kontragarancijama francuske banke u korist investitora.

Po ishođenju navedene privremene mjere i tek nakon poziva na plaćanje po garancijama i kontragarancijama, investitor je uručio Ingri odluku o raskidu Ugovora bez ikakvog obrazloženja i bez ikakve pravne osnove, zbog čega Ingra drži odluku investitora neosnovanom i protupravnom.

Budući da su u istom razdoblju alžirski investitori na sličan način raskinuli ugovore i s ostalim stranim, prvenstveno europskim, izvođačima, Ingra smatra da je djelovanje alžirskog investitora politički čin koji onemogućuje realizaciju njezinih prava i interesa u okviru investicijskog projekta.

Iz navedenih razloga, Ingra će bez odlaganja primijeniti sva raspoloživa pravna sredstva te nastaviti i pokrenuti pravne postupke i druge aktivnosti pred lokalnim i međunarodnim sudovima i institucijama u svrhu zaštite od jednostranog i protupravnog postupanja alžirskog investitora te će potraživati naknadu štete koja joj je pričinjena protupravnim sprječavanjem realizacije njezine investicije.

Najveći dio vrijednosti naplaćenih garancija pokriven je instrumentima osiguranja ostalih sudionika u projektu, dok je istodobno 80% ukupne vrijednosti izdanih garancija u slučaju osnovanog i neosnovanog poziva na plaćanje pokriveno policom osiguranja garancija od političkih i komercijalnih rizika koje je izdao HBOR u ime i za račun Republike Hrvatske.

Društvo će za sve eventualne gubitke po ovoj osnovi izvršiti određena jednokratna rezerviranja u financijskim izvješćima sukladno MSFI.

Uprava INGRE d.d. proširena novim članom

By | Investitori

INGRA d.d. (ZSE: INGR), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, objavljuje da je na prijedlog predsjednika Uprave i odlukom Nadzornog odbora INGRE d.d., dana 7. svibnja 2018. imenovan g. Danko Deban, dipl. oec. kao novi član Uprave na mandatno razdoblje od pet godina.

Uprava Društva sada se sastoji od dva člana, predsjednika Uprave g. Igora Oppenheima i g. Danka Debana, člana Uprave.

Uprava INGRE d.d. proširena novim članom (PDF)

Obavijest o Rješenju Županijskog suda u Splitu – usvojena žalba u korist INGRE d.d.

By | Investitori

INGRA d.d. (ZSE: INGR), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, nastavno na ranije obavijesti od 30. listopada i 13. studenog 2017., obavještava investicijsku javnost da je Županijski sud u Splitu donio rješenje u korist INGRE d.d. kojim se uvažava žalba ovršenika (INGRE d.d.), ukida se rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu iz rujna 2017. kao i sve provedene radnje te se prijedlog ovrhovoditelja odbija kao neosnovan.

Obavijest o Rješenju Županijskog suda u Splitu – usvojena žalba u korist INGRE d.d. (PDF)

Obavijest o cjenovno osjetljivim informacijama: deblokada poslovnih računa

By | Investitori

INGRA d.d. (ZSE: INGR), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, ovime se očituje na dopis koji je zaprimljen od Odjela tržišta Zagrebačke burze u petak, 26. siječnja 2018. godine i ujedno obavještava investicijsku javnost o sljedećem:

Tijekom dana 26. siječnja 2018. godine poslovni računi Društva su deblokirani, o čemu je investicijska javnost obaviještena danas, 29. siječnja 2018. godine, prije početka trgovanja, po današnjem primitku potvrde Fine.

Time su otklonjeni bilo kakvi stečajni razlozi koje Stečajni zakon predviđa za otvaranje stečajnog postupka. Samim time, Zaključak Trgovačkog suda od 26. siječnja 2018. godine postaje bespredmetan, s obzirom da se po njemu više neće provoditi nikakve radnje nakon što Trgovački sud tijekom današnjeg dana bude detaljno izviješten o svim gore navedenim činjenicama.

Obavijest o deblokadi računa (PDF)

Obavijest o upisu pripajanja u sudski registar

By | Investitori

INGRA d.d. (ZSE: INGR), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, nastavno na raniju obavijest od 4. prosinca 2017., obavještava da je u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu izvršen upis pripajanja sljedećih društava unutar Ingra Grupe:

  • Geotehnika d.o.o., Zagreb, A. von Humboldta 4b, OIB: 87831028505
  • Posedarje rivijera d.o.o., Zagreb, A. von Humboldta 4b, OIB: 04093778502
  • Ingra poslovna zajednica d.d., Zagreb, A. von Humboldta 4b, OIB: 47942291945
  • Ingra zajednički servis d.o.o., Zagreb, A. von Humboldta 4b, OIB: 96377606457
  • Ingra-Mar d.o.o., Zagreb, A. von Humboldta 4b, OIB: 08889036811,trgovačkom društvu Lanište d.o.o., Zagreb, A. von Humboldta 4b, OIB: 37553848651.

Obavijest o upisu pripajanja u sudski registar (INGR) (PDF)

Obavijest o upisu pripajanja u sudski registar (3LNG) (PDF)