Kategorija

Skupština

Obavijest o odlukama Glavne skupštine 2021. godine

By | Skupština

INGRA dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: INGRA), obavještava da je danas, dana 13. srpnja 2021. godine, s početkom u 15,00 sati u poslovnim prostorijama u sjedištu INGRE održana Glavna skupština INGRE.

Glavna skupština je donijela sve odluke prema prijedlozima sadržanima u Pozivu na Glavnu skupštinu INGRE koji je objavljen putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na Zagrebačkoj burzi d.d. i internetskoj stranici INGRE dana 2. lipnja 2021. godine te na internetskoj stranici sudskog registra dana 3. lipnja 2021. godine pod posl. brojem R3-21/6651-1.

Nije bilo protuprijedloga.

Na Glavnoj skupštini su donesene sljedeće odluke:

 • dobit po završnom računu za 2020. godinu iznosi 83.852.858,00 kn (slovima: osamdeset tri milijuna osamsto pedeset dvije tisuće osamsto pedeset osam kuna i nula lipa) te će se u cijelosti rasporediti za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja;
 • dana je razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova INGRE u 2020. godini;
 • dana je razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova INGRE u 2020. godini;
 • za revizora INGRE imenovano je revizorsko društvo Deloitte d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, te se naknada za rad revizora utvrdila u iznosu prema ponudi navedenog revizorskog društva;
 • promijenjena je tvrtka društva na način da sada na hrvatskom jeziku izmijenjena glasi: „INGRA dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku“, a na engleskom jeziku izmijenjena glasi: „INGRA, Engineering, Construction and Energy Co.;
 • dopunjen je predmet poslovanja INGRE na način da se u predmet poslovanja INGRE dodaju sljedeće djelatnosti:
  • proizvodnja energije;
  • prijenos, odnosno transport energije;
  • skladištenje energije;
  • distribucija energije;
  • upravljanje energetskim objektima;
  • opskrba energijom;
  • trgovina energijom;
 • promijenjen je Statut INGRE na način da je raniji Statut u cijelosti zamijenjen novim tekstom Statuta koji je objavljen u Pozivu na Glavnu skupštinu;
 • odobrena je Politika primitaka prema tekstu koji je objavljen u Pozivu na Glavnu skupštinu.

INGRA d.d.

INGRA d.d. – Poziv na Glavnu skupštinu 2021. godine

By | Skupština

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19; u daljnjem tekstu: ZTD) te članka 25. važećeg Statuta društva INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Društvo),

Uprava Društva je dana 1. lipnja 2021. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

POZIV

NA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati dana 13. srpnja 2021. godine (utorak) u 15.00 sati

u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva, Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).

Cjeloviti tekst poziva, zajedno s dnevnim redom, prijedlozima odluka i pretpostavkama za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa, dostavlja se u sljedećem PDF dokumentu:

INGRA d.d. – Poziv na Glavnu skupštinu 2021

U nastavku slijede ostali materijali za Glavnu skupštinu:

2. INGRA d.d. – Konsolidirani Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu

3. INGRA d.d. – Nekonsolidirani Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu

4. INGRA d.d. – Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2020. godinu

5. INGRA d.d. – Izvješće Uprave o stanju društva za poslovnu 2020. godinu

6. INGRA d.d. – Izvješće o primicima za 2020. godinu

7. INGRA d.d. – Prijava za sudjelovanje na GS 2021_obrazac

8. INGRA d.d. – Punomoć za GS 2021_obrazac

Obavijest o odlukama Glavne skupštine INGRA d.d.

By | Skupština

INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (dalje: INGRA), obavještava da je danas, dana 31. kolovoza 2020. godine održana Glavna skupština INGRE.

Na Glavnoj skupštini su donesene sljedeće odluke:

 • gubitak po završnom računu za 2019. godinu iznosi 32.982.545 kn (slovima: trideset dva milijuna devetsto osamdeset dvije tisuće petsto četrdeset pet kuna) te će se u cijelosti prenijeti u naredno razdoblje;
 • dana je razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova INGRE u 2019. godini;
 • dana je razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova INGRE u 2019. godini;
 • utvrđeno je da članovima Nadzornog odbora INGRE, i to Mladenu Markoču, Dubravku Kosu i Zdenku Mahmutoviću, na dan održavanja Glavne skupštine prestaje mandat, dok je Davoru Šternu mandat prestao dana 31. prosinca 2019. godine;
 • za članove Nadzornog odbora INGRE izabrani su Mladen Markoč, Ante Armanda, Damir Delišimunović i Brane Golubić;
 • za revizora INGRE imenovano je revizorsko društvo Deloitte d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, te se naknada za rad revizora utvrđuje u iznosu prema ponudi navedenog revizorskog društva.

INGRA d.d.

INGRA d.d. – Poziv na Glavnu skupštinu 2020. godine

By | Skupština

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te članka 25. Statuta društva INGRA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (skraćeno: Društvo), Uprava Društva na sjednici održanoj dana 17. srpnja 2020. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

POZIV

NA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati dana 31. kolovoza 2020. godine (ponedjeljak) u 16,00 sati

u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva, Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).

 

Cjeloviti tekst poziva, zajedno s dnevnim redom, prijedlozima odluka i pretpostavkama za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa, dostavlja se u sljedećem PDF dokumentu:

1. Poziv na Glavnu skupštinu

U nastavku slijede ostali materijali za Glavnu skupštinu:

2. INGRA d.d. – nekonsolidirani Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu

3. INGRA d.d. – konsolidirani Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu

4. Godišnje izvješće Uprave o stanju društva za 2019. godinu

5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za poslovnu 2019. godinu

6. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini_obrazac

7. Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini_obrazac

INGRA d.d. – Odluke Glavne skupštine 30.8.2019.

By | Skupština

INGRA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4b, OIB 14049708426, LEI: 7478000040JHIQLL5W26, Matična država članica: Republika Hrvatska, ISIN: HRINGRRA0001, Vrijednosnica INGR (INGR-R-A), Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze, obavještava da su na danas održanoj Glavnoj skupštini dioničara INGRE d.d. (ZSE: INGR) jednoglasno prihvaćena sva izvješća te su dane razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za vođenje Društva u 2018. godini. Prihvaćena je odluka o pokriću gubitaka u 2018. godini, kao i zahtjev dijela dioničara o proširenju Nadzornog odbora Društva. Tako su u Nadzorni odbor društva izabrani novi članovi Franjo Herceg, Ivan Škegro i Mario Aunedi Medek, a prihvaćen je i zahtjev dijela dioničara o smanjenju nagrade svim članovima Nadzornog odbora.

 

Tročlana Uprava Društva nastavlja s radom, uz napomenu kako je dugogodišnji predsjednik Uprave Igor Oppenheim najavio odlazak u mirovinu krajem 2019. godine.

 

Glavna skupština za revizora Društva u 2019. godini izabrala je revizorsko društvo Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

Očitovanje Uprave i zahtjev dioničara Društva – dopuna pozivu na Glavnu skupštinu 30.08.2019.

By | Investitori, Skupština

Očitovanje Uprave i zahtjev dioničara Duštva 29 07 2019

Dopuna dnevnog reda 30.08.2019.

INGRA d.d. objavljuje da je dana 29. srpnja 2019. godine zaprimila pravodoban zahtjev dioničara Društva koji su imatelji udjela koji prelaze visinu dvadesetog dijela temeljnoga kapitala Društva za dopunom i objavom dopune objavljenog dnevnog reda glavne skupštine Društva sazvane za dan 30. kolovoza 2019. godine u 12:00 sati u sjedištu Društva, Alexandera Von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat). Društvo ujedno objavljuje i očitovanje Uprave Društva u prilogu.

 

Poziv na Glavnu skupštinu INGRA d.d. 30.8.2019.

By | Skupština

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu sa člankom 26. Statuta dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva na sjednici održanoj 3. srpnja 2019. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

 

POZIV

NA GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b,

koja će se održati dana 30. kolovoza 2019. godine (petak) u 12 sati

u sjedištu Društva, u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).

 

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći

Dnevni red:

 1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine
 2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godinu, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2018. godinu, godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu te konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2018. godinu koja su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva
 3. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2018. godinu
 4. Davanje razrješnice članovima Uprave za 2018. godinu
 5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu
 6. Usvajanje izmjena Statuta Društva
 7. Imenovanje revizora za 2019. godinu.

 

 • Materijali:
 1. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlozima odluka i uvjetima za sudjelovanje Poziv na GS INGRE 30 08 2019
 2. Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Prijava_za_sudjelovanje_na_GS 30.8.2019
 3. Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini Punomoc_za_GS 30.8.2019
 4. Materijal za Glavnu skupštinu 20190724_Materijal za Glavnu skupstinu 30.8.2019

INGRA d.d. – Odluke glavne skupštine 2018.

By | Skupština

Uprava dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, na sjednici održanoj 7. svibnja 2018.g. donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, koja će se održati 15. 06. 2018. (petak) u 13 sati, u sjedištu Društva, u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).

U nastavku obavijesti nalazi se:

 1. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlozima odluka i uvjetima za sudjelovanje (PDF)
 2. Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini (DOC)
 3. Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini (DOC)
 4. Materijal za Glavnu skupštinu (PDF)

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE

održane 15. lipnja 2018. godine

Na danas održanoj Glavnoj skupštini dioničara INGRE d.d. (ZSE: INGR) jednoglasno su prihvaćena sva izvješća i prijedlozi odluka predloženi od strane Uprave i Nadzornog odbora.

Poziv na glavnu skupštinu INGRA 2018.

By | Skupština

Uprava dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, na sjednici održanoj 7. svibnja 2018. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

POZIV
NA GLAVNU SKUPŠTINU
dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b,
koja će se održati dana 15. lipnja 2018. godine (petak) u 13 sati
u sjedištu Društva, u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).

Za glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći

Dnevni red:

 1. Izvješće Uprave o stanju društva za 2017. godinu, konsolidirano izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2017. godinu, godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu te konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2017. godinu koja su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.
 2. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2017. godinu
 3. Davanje razrješnice članovima Uprave za 2017. godinu
 4. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu
 5. Izbor člana Nadzornog odbora
 6. Imenovanje revizora za 2018. godinu.

Poziv na glavnu skupštinu 2018. INGRA (PDF)