Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti (člana Nadzornog odbora)

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredbi članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ  i članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, INGRA, dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je dana 16. rujna 2021. godine gospodin Ante Armanda iz Splita, Vukovarska 9, OIB: 71670774835, član Nadzornog odbora Izdavatelja, na temelju transakcije ostvarene na Zagrebačkoj burzi, stekao ukupno 6.500 (slovima: šest tisuća petsto) redovnih dionica Izdavatelja, koje se vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001.

Dionice su stečene po cijeni u iznosu od 10,90 kn (slovima: deset kuna i devedeset lipa) po dionici odnosno po cijeni za sve stečene dionice u ukupnom iznosu od 70.850,00 kn (slovima: sedamdeset tisuća osamsto pedeset kuna i nula lipa).

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

INGRA d.d.

Uprava Društva

Obavijest o transakciji rukovoditelja – Ante Armanda 17 9 2021

Obavijest o odlukama Glavne skupštine 2021. godine

By | Skupština

INGRA dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: INGRA), obavještava da je danas, dana 13. srpnja 2021. godine, s početkom u 15,00 sati u poslovnim prostorijama u sjedištu INGRE održana Glavna skupština INGRE.

Glavna skupština je donijela sve odluke prema prijedlozima sadržanima u Pozivu na Glavnu skupštinu INGRE koji je objavljen putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na Zagrebačkoj burzi d.d. i internetskoj stranici INGRE dana 2. lipnja 2021. godine te na internetskoj stranici sudskog registra dana 3. lipnja 2021. godine pod posl. brojem R3-21/6651-1.

Nije bilo protuprijedloga.

Na Glavnoj skupštini su donesene sljedeće odluke:

 • dobit po završnom računu za 2020. godinu iznosi 83.852.858,00 kn (slovima: osamdeset tri milijuna osamsto pedeset dvije tisuće osamsto pedeset osam kuna i nula lipa) te će se u cijelosti rasporediti za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja;
 • dana je razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova INGRE u 2020. godini;
 • dana je razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova INGRE u 2020. godini;
 • za revizora INGRE imenovano je revizorsko društvo Deloitte d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, te se naknada za rad revizora utvrdila u iznosu prema ponudi navedenog revizorskog društva;
 • promijenjena je tvrtka društva na način da sada na hrvatskom jeziku izmijenjena glasi: „INGRA dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku“, a na engleskom jeziku izmijenjena glasi: „INGRA, Engineering, Construction and Energy Co.;
 • dopunjen je predmet poslovanja INGRE na način da se u predmet poslovanja INGRE dodaju sljedeće djelatnosti:
  • proizvodnja energije;
  • prijenos, odnosno transport energije;
  • skladištenje energije;
  • distribucija energije;
  • upravljanje energetskim objektima;
  • opskrba energijom;
  • trgovina energijom;
 • promijenjen je Statut INGRE na način da je raniji Statut u cijelosti zamijenjen novim tekstom Statuta koji je objavljen u Pozivu na Glavnu skupštinu;
 • odobrena je Politika primitaka prema tekstu koji je objavljen u Pozivu na Glavnu skupštinu.

INGRA d.d.

INGRA d.d. – Poziv na Glavnu skupštinu 2021. godine

By | Skupština

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19; u daljnjem tekstu: ZTD) te članka 25. važećeg Statuta društva INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Društvo),

Uprava Društva je dana 1. lipnja 2021. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

POZIV

NA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati dana 13. srpnja 2021. godine (utorak) u 15.00 sati

u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva, Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).

Cjeloviti tekst poziva, zajedno s dnevnim redom, prijedlozima odluka i pretpostavkama za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa, dostavlja se u sljedećem PDF dokumentu:

INGRA d.d. – Poziv na Glavnu skupštinu 2021

U nastavku slijede ostali materijali za Glavnu skupštinu:

2. INGRA d.d. – Konsolidirani Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu

3. INGRA d.d. – Nekonsolidirani Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu

4. INGRA d.d. – Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2020. godinu

5. INGRA d.d. – Izvješće Uprave o stanju društva za poslovnu 2020. godinu

6. INGRA d.d. – Izvješće o primicima za 2020. godinu

7. INGRA d.d. – Prijava za sudjelovanje na GS 2021_obrazac

8. INGRA d.d. – Punomoć za GS 2021_obrazac

Lanište d.o.o. – Objava povlaštene informacije

By | Investitori

LANIŠTE d.o.o.  za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651 (u daljnjem tekstu: Društvo) ovim putem, pozivom i u smislu odredaba članka 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. godine o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, objavljuje da je dana 30. travnja 2021. godine provedena dokapitalizacija društva unutar INGRA Grupe, što je na internet stranicama nadležnog sudskog registra objavljeno dana 1. svibnja 2021. godine.

Navedenom transakcijom je 6.600.000 (slovima: šest milijuna šesto tisuća) obveznica izdanih od strane Društva, zajedno sa svim sporednim pravima, a koje obveznice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode pod oznakom LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3, CFI oznaka: DBFUAR, pretvoreno u kapital Društva.

Gore navedene obveznice nalaze se na trezorskom računu Društva.

Navedenom transakcijom, provedenom u sklopu procesa financijskog restrukturiranja INGRA Grupe, smanjena je obveza Društva prema povezanim društvima INGRA Grupe za iznos od približno 52 milijuna kuna te je za isti iznos povećan ukupan kapital (temeljni kapital i rezerve kapitala).

Proces financijskog restrukturiranja Grupe se nastavlja.

LANIŠTE d.o.o.

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti (člana Nadzornog odbora)

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredbi članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ , Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/522 od 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za određena javna tijela i središnje banke trećih zemalja, pokazatelja manipuliranja tržištem, pragova za objavljivanje, nadležnog tijela za obavijesti o odgodama, odobrenja trgovanja tijekom razdoblja zabrane trgovanja i vrste transakcija rukovoditelja o kojima se mora obavješćivati, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je dana 3. svibnja 2021. godine gospodin Ante Armanda iz Splita, Vukovarska 9, OIB: 71670774835, član Nadzornog odbora Izdavatelja, na temelju transakcije ostvarene na Zagrebačkoj burzi, stekao ukupno 4.900 (slovima: četiri tisuće devetsto) redovnih dionica Izdavatelja, koje se vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice).

Dionice su stečene po cijeni u iznosu od 11,15 kn (slovima: jedanaest kuna i petnaest lipa) po dionici odnosno po cijeni za Dionice u ukupnom iznosu od 54.635,00 kn (slovima: pedeset četiri tisuće šesto trideset pet kuna i nula lipa).

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

INGRA d.d.

Obavijest o transakciji rukovoditelja – Ante Armanda