INGRA d.d. – Obavijest o povlaštenoj informaciji

By | Investitori

INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (dalje: Društvo) je dana 31. kolovoza 2020. godine objavilo Opću ponudu za kupnju obveznica čiji je izdavatelj ovisno društvo LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651 (dalje: Ponuda), a koje obveznice su kao nematerijalizirani vrijednosni papiri upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva pod oznakom LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3, CFI oznaka: DBFUAR (dalje: Obveznice).

Ponuda je bila upućena svim imateljima Obveznica, a kupoprodajna cijena po Obveznici iz Ponude iznosi 3,21 HRK (slovima: tri kune i dvadeset jednu lipu) s uključenim stečenim kamatama obračunatim do dana isplate kupoprodajne cijene.

Društvo ovime obavještava investicijsku javnost da je rok za prihvat Ponude istekao dana 30. rujna 2020. godine te da je u postupku Ponude pohranjeno 366.457 Obveznica, za koje je Društvo isplatilo gore navedenu kupoprodajnu cijenu.

Društvo je dovršetkom Ponude imatelj ukupnog iznosa od 46.884.443 Obveznica.

Realizacija Ponude povećat će neto knjigovodstvenu vrijednost imovine Društva u konsolidiranim financijskim izvještajima, nakon odgovarajućih knjigovodstvenih usklada, za iznos od približno 800 tisuća kuna.

Proces financijskog restrukturiranja se nastavlja.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva

Lanište d.o.o. – Obavijest o povlaštenoj informaciji

By | Investitori

Društvo LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651 (dalje: Društvo), dana 31. kolovoza 2020. godine obavijestilo je investicijsku javnost da je društvo INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva, sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (dalje: INGRA), dana 31. kolovoza 2020. godine objavilo Opću ponudu za kupnju obveznica Društva kao izdavatelja (dalje: Ponuda), a koje obveznice su kao nematerijalizirani vrijednosni papiri upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (dalje: SKDD) pod oznakom LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3, CFI oznaka: DBFUAR (dalje: Obveznice).

Ponuda je bila upućena svim imateljima Obveznica, a kupoprodajna cijena po Obveznici iz Ponude iznosi 3,21 HRK (slovima: tri kune i dvadeset jednu lipu) s uključenim stečenim kamatama obračunatim do dana isplate kupoprodajne cijene.

Društvo ovime obavještava investicijsku javnost da je rok za prihvat Ponude istekao dana 30. rujna 2020. godine te da je u postupku Ponude pohranjeno 366.457 Obveznica, za koje je INGRA isplatila gore navedenu kupoprodajnu cijenu.

INGRA je dovršetkom Ponude imatelj ukupnog iznosa od 46.884.443 Obveznica.

 

Lanište d.o.o.

Uprava Društva

INGRA d.d. – Obavijest o povlaštenoj informaciji

By | Investitori

INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (dalje: INGRA), obavještava investicijsku javnost o smanjenju potencijalnih obveza po osnovi (kontra)garancija izdanih po nalogu INGRE.

INGRA je od poslovne banke zaprimila obavijest o prestanku priznavanja potencijalnih potraživanja na temelju isknjiženja 23 (kontra)garancije koje je poslovna banka izdala po nalogu INGRE tijekom 80-tih i 90-tih godina prošlog stoljeća u svrhu realizacije projekata u Libiji, Iraku, Alžiru i Kini.

Utjecaj navedenog isknjiženja na financijsku poziciju INGRE je smanjenje potencijalnih (vanbilančnih) obveza INGRE za iznos od približno 116 milijuna kuna, dok isto (uslijed vanbilančne pozicije na kojoj se vode garancije) nema utjecaj na račun dobiti i dobitka.

Proces financijskog restrukturiranja se nastavlja.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti (člana Nadzornog odbora) pri izdavatelju

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredaba članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ i članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080020443, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je gospodin Ante Armanda iz Splita, Vukovarska 9, OIB: 71670774835, član Nadzornog odbora Izdavatelja, dana 22. rujna 2020. godine, temeljem transakcije ostvarene na Zagrebačkoj burzi, stekao ukupno 5100 (slovima: pet tisuća sto) redovnih dionica Izdavatelja bez nominalnog iznosa, a koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice).

Dionice su stečene po prosječnoj cijeni u iznosu od 7,50 (slovima: sedam kuna i pedeset lipa) kuna po Dionici odnosno po cijeni u ukupnom iznosu od 38.275,00 (slovima: trideset osam tisuća dvjesto sedamdeset pet) kuna.

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti A. Armanda

Obavijest o objavi Opće ponude – LANIŠTE d.o.o.

By | Investitori

Društvo LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651 (dalje: Društvo), obavještava investicijsku javnost da je društvo INGRA dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva, sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426, dana 31. kolovoza 2020. godine objavilo Opću ponudu za kupnju obveznica Društva kao izdavatelja (dalje: Ponuda), a koje obveznice su kao nematerijalizirani vrijednosni papiri upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (dalje: SKDD) pod oznakom LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3, CFI oznaka: DBFUAR (dalje: Obveznice).

Predmet Ponude je količina do najviše 2.700.000 (slovima: dva milijuna sedamsto tisuća) Obveznica.

Broj Obveznica na koji se Ponuda odnosi povećava se za ukupni broj Obveznica iz svih ponuda imatelja Obveznica čije valjane i potpune prihvate Ponude SKDD zaprimi na dan kada je dostignuta maksimalna količina od 2.700.000,00 (slovima: dva milijuna sedamsto tisuća) Obveznica i dodijeli im urudžbeni broj, najkasnije do 16:00 sati.

Predmet Ponude mogu biti samo Obveznice koje su u SKDD-u ubilježene na slobodnoj poziciji registriranoj s izdavateljem, a isključene su Obveznice ubilježene na blokiranoj poziciji i na opterećenoj poziciji.

Ponuda je upućena svim imateljima Obveznica te će ponuditelj kupiti sve Obveznice imatelja čiji prihvat Ponude udovolji uvjetima iz Ponude i Upute SKDD-a.

Cijena po Obveznici iznosi 3,21 HRK (slovima: tri kune i dvadeset jednu lipu). Kupoprodajna cijena uključuje i stečene kamate obračunate do dana isplate kupoprodajne cijene.

Rok za prihvat Ponude počinje teći od 31. kolovoza 2020. godine i traje do 30. rujna 2020. godine. Iznimno, ako uvjet maksimalne količine Obveznica kako je gore navedeno bude dostignut ranije, Ponuda traje do tog trenutka.

Rok za isplatu kupoprodajne cijene je 7. listopada 2020. godine. Iznos kupoprodajne cijene će se isplatiti na račune imatelja Obveznica koje će oni odrediti kao račune za isplatu kod SKDD-a kao depozitara.

Opisana Ponuda dio je financijskog restrukturiranja INGRA Grupe. Uvjeti iz Ponude određeni su odredbama kreditnog aranžmana s bankom koja prati proces financijskog restrukturiranja. Tekst Ponude može se naći na internet stranicama SKDD-a i INGRE.

Lanište d.o.o.

Uprava Društva

Cjeloviti tekst Ponude

Obavijest o objavi Opće ponude – INGRA d.d.

By | Investitori

INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (dalje: Društvo) obavještava investicijsku javnost da je dana 31. kolovoza 2020. godine objavilo Opću ponudu za kupnju obveznica čiji je izdavatelj ovisno društvo LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651 (dalje: Ponuda), a koje obveznice su kao nematerijalizirani vrijednosni papiri upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (dalje: SKDD) pod oznakom LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3, CFI oznaka: DBFUAR (dalje: Obveznice).

Predmet Ponude je količina do najviše 2.700.000 (slovima: dva milijuna sedamsto tisuća) Obveznica.

Broj Obveznica na koji se Ponuda odnosi povećava se za ukupni broj Obveznica iz svih ponuda imatelja Obveznica čije valjane i potpune prihvate Ponude SKDD zaprimi na dan kada je dostignuta maksimalna količina od 2.700.000,00 (slovima: dva milijuna sedamsto tisuća) Obveznica i dodijeli im urudžbeni broj, najkasnije do 16:00 sati.

Predmet Ponude mogu biti samo Obveznice koje su u SKDD-u ubilježene na slobodnoj poziciji registriranoj s izdavateljem, a isključene su Obveznice ubilježene na blokiranoj poziciji i na opterećenoj poziciji.

Ponuda je upućena svim imateljima Obveznica te će Društvo kupiti sve Obveznice imatelja čiji prihvat Ponude udovolji uvjetima iz Ponude i Upute SKDD-a.

Cijena po Obveznici iznosi 3,21 HRK (slovima: tri kune i dvadeset jednu lipu). Kupoprodajna cijena uključuje i stečene kamate obračunate do dana isplate kupoprodajne cijene.

Rok za prihvat Ponude počinje teći od 31. kolovoza 2020. godine i traje do 30. rujna 2020. godine. Iznimno, ako uvjet maksimalne količine Obveznica kako je gore navedeno bude dostignut ranije, Ponuda traje do tog trenutka.

Rok za isplatu kupoprodajne cijene je 7. listopada 2020. godine. Iznos kupoprodajne cijene će se isplatiti na račune imatelja Obveznica koje će oni odrediti kao račune za isplatu kod SKDD-a kao depozitara.

Opisana Ponuda dio je financijskog restrukturiranja INGRA Grupe. Uvjeti iz Ponude određeni su odredbama kreditnog aranžmana s bankom koja prati proces financijskog restrukturiranja. Cjeloviti tekst Ponude može se naći na internet stranicama SKDD-a i INGRE.

INGRA d.d.

Cjeloviti tekst Ponude

Obavijest o odlukama Glavne skupštine INGRA d.d.

By | Skupština

INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (dalje: INGRA), obavještava da je danas, dana 31. kolovoza 2020. godine održana Glavna skupština INGRE.

Na Glavnoj skupštini su donesene sljedeće odluke:

  • gubitak po završnom računu za 2019. godinu iznosi 32.982.545 kn (slovima: trideset dva milijuna devetsto osamdeset dvije tisuće petsto četrdeset pet kuna) te će se u cijelosti prenijeti u naredno razdoblje;
  • dana je razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova INGRE u 2019. godini;
  • dana je razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova INGRE u 2019. godini;
  • utvrđeno je da članovima Nadzornog odbora INGRE, i to Mladenu Markoču, Dubravku Kosu i Zdenku Mahmutoviću, na dan održavanja Glavne skupštine prestaje mandat, dok je Davoru Šternu mandat prestao dana 31. prosinca 2019. godine;
  • za članove Nadzornog odbora INGRE izabrani su Mladen Markoč, Ante Armanda, Damir Delišimunović i Brane Golubić;
  • za revizora INGRE imenovano je revizorsko društvo Deloitte d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, te se naknada za rad revizora utvrđuje u iznosu prema ponudi navedenog revizorskog društva.

INGRA d.d.

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti (člana Uprave) pri izdavatelju

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredaba članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i članka 464. stavka 1. i 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj: 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15),INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080020443, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je gospodin Dinko Pejković iz Zagreba, Kraljice Jelene 1, OIB: 97184979666,član Uprave Izdavatelja, dana 4. kolovoza 2020. godine, temeljem transakcije ostvarene izvan mjesta trgovanja, stekao ukupno 58.500 (slovima: pedeset osam tisuća petsto) redovnih dionica Izdavatelja bez nominalnog iznosa, a koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice).

Dionice su stečene po cijeni u iznosu od 6,90 (slovima: šest kuna i devedeset lipa) kuna po Dionici odnosno po cijeni u ukupnom iznosu od 403.650,00 (slovima: četiristo tri tisuće šesto pedeset) kuna.

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

INGRA d.d.

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju_Dinko Pejković