Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti (predsjednika Uprave) pri izdavatelju

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredaba članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i članka 464. stavka 1. i 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj: 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15), INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080020443, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je gospodin Danko Deban iz Zagreba, Sveti Duh 171, OIB: 03680632254, predsjednik Uprave Izdavatelja, dana 6. kolovoza 2020. godine, temeljem transakcije ostvarene izvan mjesta trgovanja, stekao ukupno 60.000 (slovima: šezdeset tisuća) redovnih dionica Izdavatelja bez nominalnog iznosa, a koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice).

Dionice su stečene po cijeni u iznosu od 6,90 (slovima: šest kuna i devedeset lipa) kuna po Dionici odnosno po cijeni u ukupnom iznosu od 414.000,00 (slovima: četiristo četrnaest tisuća) kuna.

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

INGRA d.d.

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju_Danko Deban

Obavijest o povlaštenoj informaciji

By | Investitori

Nastavno na objavu povlaštene informacije od 15. srpnja 2020. godine kojom je društvo INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera Von Humboldta 4/b, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080020443, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) objavilo da je sklopilo ugovore o kupoprodaji  obveznica društva LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080421718, a koje obveznice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode pod oznakom LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3, CFI oznaka: DBFUAR (u daljnjem tekstu: Obveznice i Društvo) te da će realizacijom i isplatom  kupoprodajne cijene biti imatelj ukupno 46.507.135 Obveznica Društva, Izdavatelj ovim putem, pozivom i u smislu odredaba članka 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, objavljuje da je svim prodavateljima gore navedenog broja Obveznica isplaćena kupoprodajna cijena u cijelosti.

Utjecaj predmetne transakcije na neto knjigovodstvenu vrijednost Grupe preciziran je u objavama povlaštenih informacija od 26. lipnja 2020. godine i 15. srpnja 2020. godine.

Proces financijskog restrukturiranja se nastavlja.

 INGRA d.d.

Uprava Društva

INGRA d.d. – Poziv na Glavnu skupštinu 2020. godine

By | Skupština

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te članka 25. Statuta društva INGRA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (skraćeno: Društvo), Uprava Društva na sjednici održanoj dana 17. srpnja 2020. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

POZIV

NA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati dana 31. kolovoza 2020. godine (ponedjeljak) u 16,00 sati

u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva, Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).

 

Cjeloviti tekst poziva, zajedno s dnevnim redom, prijedlozima odluka i pretpostavkama za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa, dostavlja se u sljedećem PDF dokumentu:

1. Poziv na Glavnu skupštinu

U nastavku slijede ostali materijali za Glavnu skupštinu:

2. INGRA d.d. – nekonsolidirani Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu

3. INGRA d.d. – konsolidirani Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu

4. Godišnje izvješće Uprave o stanju društva za 2019. godinu

5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za poslovnu 2019. godinu

6. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini_obrazac

7. Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini_obrazac

Obavijest o povlaštenoj informaciji

By | Investitori

Dana 29. travnja 2020. godine društvo INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera Von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) je putem internetskih stranica Zagrebačke burze d.d. objavilo povlaštenu informaciju da je s više prodavatelja sklopilo ugovore o kupoprodaji i prijenosu obveznica društva LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080421718, koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode pod oznakom LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3, CFI oznaka: DBFUAR (u daljnjem tekstu: Obveznice).

Opisana transakcija kupoprodaje Obveznica realizirana je u okviru financijskog restrukturiranja INGRA Grupe, a na temelju kreditnog aranžmana s bankom koja je financirala projekt izgradnje Arene Zagreb. Sukladno ugovorenom kreditnom aranžmanu, banka je u svrhu refinanciranja postojećih obveza odobrila dugoročni kredit. Prema ugovorenim odredbama, osnovni uvjet za isplatu kreditnih sredstava je potpisivanje ugovora o kupoprodaji Obveznica koji zajedno obuhvaćaju najmanje 21,6 milijuna Obveznica po prosječnoj otkupnoj cijeni koja ne prelazi 43% nominalne vrijednosti glavnice Obveznica (tzv. „dirty price“). Putem obavijesti od 29. travnja 2020. godine Izdavatelj je obavijestio investicijsku javnost o ispunjavanju osnovnog uvjeta, a putem obavijesti od 26. lipnja 2020. godine Izdavatelj je obavijestio investicijsku javnost o činjenici isplate odobrenih kreditnih sredstava i stjecanju Obveznica.

Ovim putem Izdavatelj, pozivom i u smislu odredaba članka 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, objavljuje da je s današnjim danom potpisao ugovore o kupoprodaji Obveznica čijom će realizacijom i isplatom kupoprodajne cijene biti imatelj ukupnog iznosa od 46.507.135 Obveznica.

Realizacija kupoprodaje i dodatno stjecanje Obveznica povećat će neto knjigovodstvenu vrijednost imovine Izdavatelja u konsolidiranim financijskim izvještajima, nakon odgovarajućih knjigovodstvenih usklada, za iznos od približno 22 milijuna kuna.

Proces financijskog restrukturiranja INGRA Grupe se nastavlja.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva

Obavijest o povlaštenoj informaciji

By | Investitori

Društvo INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera Von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) ovim putem, pozivom i u smislu odredaba članka 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, objavljuje da je s razlučnim vjerovnikom iz postupka predstečajne nagodbe sklopilo izvansudsku nagodbu, kojom je okončan višegodišnji sudski postupak te se uređuju svi međusobni odnosi stranaka.

Opisana transakcija utječe na povećanje neto knjigovodstvene vrijednosti Izdavatelja za iznos od približno 21 milijun kuna, kao rezultat jednokratnog ukidanja rezerviranja.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva