LANIŠTE D . O . O ., Z AGREB
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
31. PROSINCA 2021. GODINE
Lanište d.o.o. 31. prosinca 2021.
I.
Sadržaj
Lanište d.o.o., Zagreb 31. prosinca 2021. godine
1
Slika
Slika
Odgovornost za godišnje izvješće
Temeljem hrvatskog Zakona o računovodstvu, Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji za svaku financijsku godinu budu pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji se primjenjuju u Europskoj uniji („MSFI“), tako da istinito i fer prikazuju financijsko stanje i rezultate poslovanja društva Lanište d.o.o., Zagreb (dalje u tekstu: Društvo) za to razdoblje.
Uprava razumno očekuje da Društvo ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga, Uprava i dalje prihvaća načelo trajnosti poslovanja pri izradi financijskih izvještaja.
Pri izradi financijskih izvještaja Uprava je odgovorna:
da se odaberu i potom dosljedno primjenjuju odgovarajuće računovodstvene politike;
da prosudbe i procjene budu razumne i oprezne;
da se primjenjuju važeći računovodstveni standardi, a svako značajno odstupanje obznani i objasni u financijskim izvještajima; te
da se financijski izvještaji pripreme po načelu trajnosti poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti da će Društvo nastaviti svoje poslovne aktivnosti.
Uprava je odgovorna za vođenje ispravnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba s prihvatljivom točnošću odražavati financijski položaj Društva, kao i njihovu usklađenost s važećim hrvatskim Zakonom o računovodstvu. Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Društva, te stoga i za poduzimanje razumnih mjera radi sprječavanja i otkrivanja pronevjera i ostalih nezakonitosti.
Osim toga, sukladno Zakonu o računovodstvu, Uprava je dužna sastaviti i Godišnje izvješće koje obuhvaća financijske izvještaje, izvješće poslovodstva i izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja. Izvješće poslovodstva sastavljeno je sukladno zahtjevima članka 21. Zakona o računovodstvu, a izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja sukladno zahtjevima članka 22. Zakona o računovodstvu.
Po nalogu Uprave
Danko Deban Dinko Pejković
direktor direktor
Lanište d.o.o.
Alexandera von Humboldta 4/b
10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Zagreb, 26. travnja 2022. godine
Slika
Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu: MBS 030022053; uplaćen temeljni kapital: 44.900,00 kuna; direktori društva: Marina Tonžetić, Dražen Nimčević, Katarina Kadunc; poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb, ž. račun: 2340009–1110098294; SWIFT Code: PBZGHR2X IBAN: HR3823400091110098294.
Deloitte se odnosi na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, skraćeno DTTL, i mrežu njegovih članova i s njima povezanih subjekata (zajednički „organizacija Deloitte”). DTTL („Deloitte Global“) i svaki njegov član i njegovi povezani subjekti su pravno odvojeni i samostalni subjekti, koji se ne mogu međusobno obvezati na određene radnje u odnosu na treće strane. DTTL i svi njegovi povezani subjekti odgovorni su isključivo za vlastita, a ne međusobna, djela i propuste. Usluge klijentima ne pruža DTTL. Detaljan opis DTTL-a i njegovih članova možete pronaći na adresi www.deloitte.com/hr/o-nama.
© 2022. Za informacije, molimo kontaktirajte Deloitte Hrvatska.
Deloitte d.o.o.
ZagrebTower
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 11686457780
Tel: +385 (0) 1 2351 900
Fax: +385 (0) 1 2351 999
www.deloitte.com/hr
Slika
IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA
Vlasniku Lanište d.o.o., Zagreb
Izvješće o reviziji financijskih izvještaja
Mišljenje s rezervom
Obavili smo reviziju financijskih izvještaja društva Lanište d.o.o., Zagreb („Društvo“) koji obuhvaćaju izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2021. godine, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala i izvještaj o novčanim tokovima za tada završenu godinu te bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika („financijski izvještaji“).
Prema našem mišljenju, osim mogućih učinaka opisanih u odjeljku „Osnova za mišljenje s rezervom“, priloženi financijski izvještaji fer prezentiraju, u svim značajnim odrednicama, financijski položaj Društva na dan 31. prosinca 2021. godine i njihovu financijsku uspješnost te njegove novčane tokove za tada završenu godinu u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koje je usvojila Europska unija („MSFI“).
Osnova za mišljenje s rezervom
Kako je opisano u bilješci 14: Dugotrajna potraživanja , Društvo ulaganje u projekt Arena Zagreb iskazuje kao dugotrajno potraživanje od Zakupnika sukladno odredbama Tumačenja br. 12 Sporazumi o koncesijama za usluge (skraćeno IFRIC 12). Osnovna zakupnina godišnje se indeksira s HICP indeksom Europske monetarne unije („stopa inflacije“) koji objavljuje Eurostat, počevši od početka trajanja zakupa (siječanj 2009. godine) pa sve do isteka ugovora. Društvo prilikom procjene budućih novčanih primitaka, koji proizlaze iz projekta Arene Zagreb pretpostavlja stopu inflacije od 0%, kako bi izračunalo amortizirani trošak opisanog dugoročnog potraživanja na dan 31. prosinca 2021. i 31. prosinca 2020. godine. Društvo nije pripremilo podrobnu analizu kojom bi se opravdala navedena stopa inflacije. Stoga nismo uspjeli potvrditi mogući utjecaj na vrednovanje amortiziranog troška opisanog dugoročnog potraživanja u izvještaju o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2021. i 31. prosinca 2020. godine, ni stavaka izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o promjenama u vlasničkoj glavnici i izvještaja o novčanim tokovima, koji bi proizašli iz navedene analize.
Obavili smo našu reviziju u skladu sa Zakonom o reviziji i Međunarodnim revizijskim standardima („MRevS“). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvješću neovisnog revizora u odjeljku Odgovornosti revizora za reviziju financijskih izvještaja . Neovisni smo od Društva u skladu s Međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde neovisnosti) („IESBA Kodeks“) i ispunili smo naše etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje s rezervom.
Slika
IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA (nastavak)
Izvješće o reviziji financijskih izvještaja (nastavak)
Ostale informacije
Uprava je odgovorna za ostale informacije. Ostale informacije sadrže informacije uključene u Godišnje izvješće, ali ne uključuju financijske izvještaje i naše izvješće neovisnog revizora o njima.
Naše mišljenje o financijskim izvještajima ne obuhvaća ostale informacije.
U vezi s našom revizijom financijskih izvještaja, naša je odgovornost pročitati ostale informacije i, u provođenju toga, razmotriti jesu li ostale informacije značajno proturječne financijskim izvještajima ili našim saznanjima stečenim u reviziji ili se drugačije čini da su značajno pogrešno prikazane. U pogledu izvješća poslovodstva Društva, i Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, koji su uključeni u Godišnjem izvješću, obavili smo i postupke propisane Zakonom o računovodstvu. Ti postupci uključuju provjeru uključuju li izvješće poslovodstva i Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja potrebne objave navedene u člancima 21. i 22. Zakona o računovodstvu.
Temeljem provedenih postupaka tijekom naše revizije, u mjeri u kojoj smo bili u mogućnost to procijeniti, izvještavamo sljedeće:
1. Informacije uključene u ostale informacije u skladu su, u svim značajnim odrednicama, s priloženim financijskim izvještajima.
2. Izvješće poslovodstva pripremljeno je, u svim značajnim odrednicama, u skladu s člankom 21. Zakona o računovodstvu.
3. Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja pripremljena je, u svim značajnim odrednicama, u skladu s člankom 22. stavkom 1. točkama 3. i 4. Zakona o računovodstvu te uključuje informacije iz članka 22. stavka 1. točaka 2., 5., 6. i 7.
Ako, temeljeno na poslu kojeg smo obavili na ostalim informacijama, zaključimo da postoji značajni pogrešni prikaz tih ostalih informacija, od nas se zahtijeva da izvjestimo tu činjenicu. U skladu s navedenim učincima opisanim u odjeljku s Osnovom za mišljenje s rezervom, nismo mogli zaključiti jesu li ili nisu li ostale informacije značajno pogrešno prikazane u vezi s tim pitanjima.
Osim za učinke i moguće učinke pitanja opisanih u našem izvješću u odjeljku Osnova za mišljenje s rezervom te na temelju poznavanja i razumijevanja poslovanja Društva i njegova okruženja stečenog u okviru revizije financijskih izvještaja, nismo ustanovili značajne pogrešne prikaze u ostalim informacijama.
Odgovornosti Uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za financijske izvještaje
Uprava je odgovorna za sastavljanje i fer prikaz financijskih izvještaja u skladu s MSFI-jevima, i za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja financijskih izvještaja, koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške.
U sastavljanju financijskih izvještaja, Uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako Uprava ili namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini.
Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa financijskog izvještavanja kojeg je ustanovilo Društvo.
Ključna revizijska pitanja
Osim za pitanja opisana u Odjeljku osnova za mišljenje s rezervom, odredili smo da nema drugih ključnih revizijskih pitanja za priopćiti u našem izvješću.
Slika
IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA (nastavak)
Izvješće o reviziji financijskih izvještaja (nastavak)
Odgovornosti revizora za reviziju financijskih izvještaja
Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li financijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške i izdati izvješće neovisnog revizora koje uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je visoka razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili skupno, utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih financijskih izvještaja. Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tijekom revizije. Mi također:
Prepoznajemo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza financijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
Stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva.
Ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila Uprava.
Zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi Uprava i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pozornost u našem izvješću neovisnog revizora na povezane objave u financijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg izvješća neovisnog revizora. Međutim, budući događaji ili uvjeti mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenoj osnovi.
Ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj financijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li financijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.
Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i onima u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tijekom naše revizije. Mi također dajemo izjavu onima koji su zaduženi za upravljanje da smo postupili u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima u vezi s neovisnošću i da ćemo komunicirati s njima o svim odnosima i drugim pitanjima za koja se može razumno smatrati da utječu na našu neovisnost, kao i, gdje je primjenjivo, o povezanim zaštitama. Između pitanja o kojima se komunicira s onima koji su zaduženi za upravljanje, mi određujemo ona pitanja koja su od najveće važnosti u reviziji financijskih izvještaja tekućeg razdoblja i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ta pitanja u našem izvješću neovisnog revizora, osim ako zakon ili regulativa sprječava javno objavljivanje pitanja ili kada odlučimo, u iznimno rijetkim okolnostima, da pitanje ne treba priopćiti u našem izvješću neovisnog revizora jer se razumno može očekivati da bi negativne posljedice priopćavanja nadmašile dobrobiti javnog interesa od takvog priopćavanja.
Slika
IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA (nastavak)
Izvještavanje sukladno ostalim zakonskim ili regulatornim zahtjevima
Izvješće temeljem zahtjeva Delegirane uredbe (EU) 2018/815 o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje („ESEF“)
Izvješće o izražavanju razumnog uvjerenja revizora o usklađenosti financijskih izvještaja, sastavljenih temeljem odredbe članka 462. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala primjenom zahtjeva Delegirane uredbe (EU) 2018/815 kojom se za izdavatelje određuje jedinstveni elektronički format za izvještavanje (“Uredba o ESEF-u”). Proveli smo angažman s izražavanjem razumnog uvjerenja o tome jesu li financijski izvještaji Laništa d.o.o. za financijsku godinu završenu 31. prosinca 2021. pripremljeni za potrebe javne objave temeljem članka 462. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala, koji su sadržani u elektroničkoj datoteci lng34_hr-2021-12-31.zip, u svim materijalno značajnim aspektima pripremljeni u skladu sa zahtjevima Uredbe o ESEF-u.
Odgovornosti Uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje
Uprava je odgovorna za pripremu i sadržaj financijskih izvještaja u skladu s Uredbom o ESEF-u.
Osim toga, Uprava je odgovorna održavati sustav unutarnjih kontrola koji u razumnoj mjeri osigurava pripremu financijskih izvještaja bez materijalnih neusklađenosti sa zahtjevima izvještavanja iz Uredbe o ESEF-u, bilo zbog prijevare ili pogreške.
Uprava Društva također je odgovorna za:
Javnu objavu financijskih izvještaja sadržanih u godišnjem izvješću u važećem XHTML formatu.
Odabir i korištenje XBRL oznaka u skladu sa zahtjevima Uredbe o ESEF-u.
Oni koji su zaduženi za upravljanje odgovorni su za nadzor pripreme financijskih izvještaja u ESEF formatu kao dijela procesa financijskog izvještavanja.
Odgovornost revizora
Naša je odgovornost provesti angažman s izražavanjem razumnog uvjerenja te izraziti zaključak, temeljen na prikupljenim revizijskim dokazima, o tome jesu li financijski izvještaji bez materijalnih neusklađenosti sa zahtjevima Uredbe o ESEF-u. Proveli smo ovaj angažman s izražavanjem razumnog uvjerenja u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjeni) - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različitih od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija (“MSIU 3000”). U skladu s navedenim standardom, dužni smo planirati i obaviti angažman kako bismo stekli razumno uvjerenje za donošenje zaključka.
Kontrola kvalitete
Angažman smo obavili u skladu sa zahtjevima u pogledu neovisnosti i etičkim zahtjevima Kodeksa etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde neovisnosti) koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe. Kodeks je utemeljen na načelima integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnog ponašanja. Postupamo sukladno Međunarodnom standardu kontrole kvalitete, revidiranja, uvida, ostalih izražavanja uvjerenja i povezanih usluga („MSKK 1“) i u skladu s njim održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i postupke za usklađenost s etičkim zahtjevima, profesionalnim standardima te primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.
Slika
IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA (nastavak)
Izvještavanje sukladno ostalim zakonskim ili regulatornim zahtjevima (nastavak)
Izvješće temeljem zahtjeva Delegirane uredbe (EU) 2018/815 o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje („ESEF“) (nastavak)
Obavljeni postupci
U sklopu odabranih postupaka obavili smo sljedeće aktivnosti:
Pročitali smo zahtjeve Uredbe o ESEF-u.
Stekli smo razumijevanje internih kontrola Društva relevantnih za primjenu zahtjeva Uredbe o ESEF-u.
Identificirali smo i procijenili rizike materijalne neusklađenosti s Uredbom o ESEF-u zbog prijevare ili pogreške.
Na temelju toga, osmislili i oblikovali postupke za odgovor na procijenjene rizike i za dobivanje razumnog uvjerenja u svrhu izražavanja našeg zaključka.
Cilj naših postupaka bio je procijeniti jesu li:
Financijski izvještaji, koji su uključeni u godišnji izvještaj, izrađeni u važećem XHTML formatu.
Podaci, sadržani u financijskim izvještajima koji se zahtijevaju Uredbom o ESEF-u, označeni i sva označavanja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:
Korišten je XBRL jezik za označavanje.
o Korišteni su elementi osnovne taksonomije navedene u Uredbi o ESEF-u s najbližim računovodstvenim značajem, osim ako nije stvoren dodatni element taksonomije u skladu s Prilogom IV. Uredbe o ESEF-u.
o Oznake su u skladu sa zajedničkim pravilima za označavanje prema Uredbi o ESEF-u.
Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dovoljni i prikladni da pruže osnovu za naš zaključak.
Zaključak
Prema našem uvjerenju, temeljem provedenih postupaka i pribavljenih dokaza, financijski izvještaji Društva prezentirani u ESEF formatu, sadržani u gore navedenoj elektroničkoj datoteci i temeljem odredbe članka 462. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala pripremljeni za potrebe javne objave, u svim materijalno značajnim odrednicama su u skladu sa zahtjevima iz članka 3., 4. i 6. Uredbe o ESEF-u za godinu završenu 31. prosinca 2021. godine.
Povrh ovog zaključka, kao i mišljenja sadržanog u ovom Izvješću neovisnog revizora za priložene financijske izvještaje i godišnje izvješće za godinu završenu 31. prosinca 2021. godine, ne izražavamo nikakvo mišljenje o informacijama sadržanima u tim prikazima ili o drugim informacijama sadržanima u prethodno navedenoj datoteci.
Slika
IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA (nastavak)
Izvještavanje sukladno ostalim zakonskim ili regulatornim zahtjevima
Ostale obveze izvještavanja propisane Uredbom EU br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i Zakonom o reviziji
Glavna skupština Društva nas je imenovala revizorom Društva 13. srpnja 2021. godine za potrebe revizije priloženih financijskih izvještaja. Naš neprekinuti angažman traje ukupno 3 godine te se odnosi na razdoblje 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2021. godine.
Potvrđujemo sljedeće:
naše revizorsko mišljenje o priloženim financijskim izvještajima dosljedno je s dodatnim izvješćem izdanim revizorskom odboru Društva 26. travnja 2022. godine, u skladu s člankom 11. Uredbe (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća;
prilikom obavljanja revizije nisu pružane nedozvoljene nerevizijske usluge iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća.
Društvu smo, uz usluge zakonske revizije, pružili druge usluge navedene u nastavku:
Pregled izvješća o odnosima s povezanim društvima u skladu s člankom 497. Zakona o trgovačkim društvima ovisnog društva Lanište d.o.o., za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. godine.
Partner odgovoran za angažman revizije na temelju koje je sastavljeno ovo izvješće neovisnog revizora je Marina Tonžetić.
Marina Tonžetić
Direktor i ovlašteni revizor
D eloitte d.o.o.
26. travnja 2022. godine
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska
Text, whiteboard

Description automatically generated
Slika
254900ARU0VC1WY6GJ71 2021-12-31 254900ARU0VC1WY6GJ71 2021-01-01 2021-12-31 254900ARU0VC1WY6GJ71 2021-01-01 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-12-31 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-01-01 2020-12-31 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-01-01 254900ARU0VC1WY6GJ71 2019-12-31 254900ARU0VC1WY6GJ71 2019-01-01 2019-12-31 254900ARU0VC1WY6GJ71 2021-12-31 ifrs-full:CapitalReserveMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:CapitalReserveMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2021-01-01 ifrs-full:CapitalReserveMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-12-31 ifrs-full:CapitalReserveMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:CapitalReserveMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-01-01 ifrs-full:CapitalReserveMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2019-12-31 ifrs-full:CapitalReserveMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:CapitalReserveMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2021-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2021-01-01 ifrs-full:IssuedCapitalMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-01-01 ifrs-full:IssuedCapitalMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2019-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2021-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2021-01-01 ifrs-full:OtherReservesMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-01-01 ifrs-full:OtherReservesMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2019-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2021-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsExcludingProfitLossForReportingPeriodMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsExcludingProfitLossForReportingPeriodMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2021-01-01 ifrs-full:RetainedEarningsExcludingProfitLossForReportingPeriodMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsExcludingProfitLossForReportingPeriodMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsExcludingProfitLossForReportingPeriodMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-01-01 ifrs-full:RetainedEarningsExcludingProfitLossForReportingPeriodMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2019-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsExcludingProfitLossForReportingPeriodMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsExcludingProfitLossForReportingPeriodMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2021-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsProfitLossForReportingPeriodMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsProfitLossForReportingPeriodMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2021-01-01 ifrs-full:RetainedEarningsProfitLossForReportingPeriodMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsProfitLossForReportingPeriodMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsProfitLossForReportingPeriodMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-01-01 ifrs-full:RetainedEarningsProfitLossForReportingPeriodMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2019-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsProfitLossForReportingPeriodMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsProfitLossForReportingPeriodMember iso4217:HRK iso4217:HRK xbrli:shares
LANIŠTE D.O.O.
IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2021.
8
  Bilješke   2021.   2020.
HRK’000 HRK’000
     
Prihodi od prodaje   3   7.533   9.822
Ostali poslovni prihodi   4   393   250
    7.926   10.072
     
Troškovi materijala     (107)   (175)
Troškovi usluga   5   (8.072)   (7.844)
Troškovi osoblja   6   (9.607)   (11.298)
Amortizacija   13   (68)   (69)
Rezerviranja za sudske troškove     -   65
Rezerviranja za otpremnine   7   (543)   (1.254)
Vrijednosna usklađenja   8   (3.134)   (2.092)
Ostali poslovni rashodi   9   (132)   (435)
Ostali dobici – neto   10   107   255
    (21.556)   (22.847)
     
Gubitak iz poslovanja     (13.630)   (12.775)
     
Prihodi po osnovi koncesijskog ugovora     58.115   46.654
Ostali financijski prihodi     38.277   46.657
Kamatni troškovi po osnovi financijskih obveza     (48.759)   (45.867)
Ostali kamatni rashodi     (12.685)   (19.800)
Financijski prihodi – neto   11   34.948   27.644
Dobit prije oporezivanja     21.318   14.869
Porez na dobit   12   (3.178)   (1.901)
Neto dobit razdoblja     18.140   12.968
     
Ostala sveobuhvatna dobit     -   -
     
Sveobuhvatna dobit razdoblja     18.140   12.968Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja
LANIŠTE D.O.O.
IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU
NA DAN 31. PROSINCA 2021.
9
  Bilješke   31. prosinca 2021.   31. prosinca 2020.
HRK’000 HRK’000
     
Postrojenja i oprema   13   222   79
Potraživanja po osnovi koncesijskog ugovora   14   551.959   555.821
Depoziti   15   58.435   48.894
Dani zajmovi   16   107.090   115.250
Odgođena porezna imovina   17   2.111   1.283
Dugotrajna imovina     719.817   721.327
     
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja   18   14.774   20.725
Dani zajmovi   16   12.146   13.259
Depoziti   15   -   17.158
Novac i novčani ekvivalenti   19   18.055   1.188
Kratkotrajna imovina     44.975   52.330
     
Ukupno imovina     764.792   773.657
     
     
Upisani kapital     24   20
Kapitalne rezerve     101.687   -
Ostale rezerve     11.677   11.677
Zadržana dobit / (preneseni gubitak)     35.933   (6.975)
Dobit tekućeg razdoblja     18.140   12.968
Kapital i rezerve   20   167.461   17.690
     
Financijske obveze   21   181.159   175.572
Obveza za porez na dobit   22   19.456   21.056
Obveze za primljene depozite   23   58.302   65.990
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze   24   447   1.757
Dugoročne obveze     259.364   264.375
     
Rezerviranja   25   643   218
Financijske obveze   21   328.628   482.530
Obveza za porez na dobit   22   2.179   1.853
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze   24   6.112   6.339
Ugovorne obveze   3   405   652
Kratkoročne obveze     337.967   491.592
     
Ukupno obveze     597.331   755.967
     
Ukupno kapital i obveze     764.792   773.657Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja
LANIŠTE D.O.O.
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2021.
10
  Bilješke   2021.   2020.
HRK’000 HRK’000
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti      
Dobit razdoblja prije poreza     21.318   14.869
Usklađenja:      
Amortizacija postrojenja i opreme   13   68   69
Dobitak od prodaje dugotrajne imovine   10   (49)   -
Priznavanje prihoda sukladno IFRIC-u 12   11   (58.115)   (46.654)
Troškovi kamata, neto   11   27.897   23.052
Prihodi od kamata   11   (5.364)   (3.357)
Neto promjene u rezerviranjima, neto   25   543   1.189
Vrijednosna usklađenja imovine, neto   8   3.134   2.092
Usklađenja za ostale nenovčane promjene   10   (57)   (255)
Tečajne razlike, nerealizirane     627   (683)
    (31.316)   (24.547)
Rezultat iz poslovnih aktivnosti prije promjene radnog kapitala     (9.998)   (9.678)
Kretanje imovine:      
Smanjenje / (povećanje) potraživanja     1.851   (1.671)
Kretanje obveza:      
Povećanje / (smanjenje) obveza     565   (2.243)
Novac generiran poslovanjem     (7.582)   (13.592)
Primljene kamate   11   4   1.886
Plaćene kamate   11   (8.201)   (3.526)
Porez na dobit   12   (5.280)   (5.210)
Neto novčani tokovi generiran iz poslovnih aktivnosti     (21.059)   (20.442)
     
Novčani tokovi iz investicijskih aktivnosti      
Kupnja postrojenja i opreme   13   (59)   (47)
Prodaja postrojenja i opreme     77   -
Neto priljev od zakupa Arene Zagreb (bez PDV-a)     59.987   62.253
Dani zajmovi     -   (109.919)
Primici od danih zajmova     -   1.808
Neto novčani tokovi iz investicijskih aktivnosti     60.005   (45.905)
     
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti      
Primici od kredita   21   -   109.919
Otplata kredita i obveznica   21   (24.406)   (39.073)
Otplata obveza za najam   21   (52)   (8)
Primici od kratkoročnih zajmova matice i ovisnih društava matice - neto   16   2.377   -
Izdaci za kratkoročne zajmove matici i ovisnim društvima matice - neto   16   -   (5.300)
Uplata temeljnog kapitala   20   1   -
Neto novčani tokovi iz financijskih aktivnosti     (22.080)   65.538
     
Povećanje / (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata     16.866   (809)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja     1.188   2.013
Tečajne razlike za novac i novčane ekvivalente     1   (16)
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja   19   18.055   1.188Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja
LANIŠTE D.O.O.
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2021.
11
  Dionički kapital   Kapitalne rezerve   Ostale rezerve   Zadržana dobit (preneseni gubitak)   Dobit razdoblja   Ukupno
HRK’000 HRK’000 HRK’000 HRK’000 HRK’000 HRK’000
Na dan 1. siječnja 2020.   20   -   11.677   (12.346)   10.545   9.896
Dobit razdoblja   -   -   -   -   12.968   12.968
Ostala sveobuhvatna dobit razdoblja   -   -   -   -   -   -
Sveobuhvatna dobit razdoblja   -   -   -   -