LANIŠTE d.o.o.
GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2022.
Lanište d.o.o. 31. prosinca 2022.
I.
Sadržaj
Lanište d.o.o., Zagreb 31. prosinca 2022. godine
1
Odgovornost za godišnje izvješće
Temeljem Zakona o računovodstvu, Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji za svaku financijsku godinu budu pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji se primjenjuju u Europskoj uniji („MSFI“), tako da istinito i fer prikazuju financijsko stanje i rezultate poslovanja društva Lanište d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) za to razdoblje.
Uprava razumno očekuje da Društvo ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga, Uprava i dalje prihvaća načelo trajnosti poslovanja pri izradi financijskih izvještaja.
Pri izradi financijskih izvještaja Uprava je odgovorna:
da se odaberu i potom dosljedno primjenjuju odgovarajuće računovodstvene politike;
da prosudbe i procjene budu razumne i oprezne;
da se primjenjuju važeći računovodstveni standardi; te
da se financijski izvještaji pripreme po načelu trajnosti poslovanja.
Uprava je odgovorna za vođenje ispravnih računovodstvenih evidencija koje će u bilo koje doba s prihvatljivom točnošću odražavati financijski položaj Društva, kao i za njihovu usklađenost s važećim hrvatskim Zakonom o računovodstvu. Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Društva, te stoga i za poduzimanje razumnih mjera radi sprječavanja i otkrivanja pronevjera i ostalih nezakonitosti.
Osim toga, sukladno Zakonu o računovodstvu, Uprava je dužna sastaviti i Godišnje izvješće koje obuhvaća financijske izvještaje, izvješće poslovodstva i izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja. Izvješće poslovodstva sastavljeno je sukladno zahtjevima članka 21. Zakona o računovodstvu, a izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja sukladno zahtjevima članka 22. Zakona o računovodstvu. U skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/815 od 17. prosinca 2018. godine o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje („Uredba o ESEF-u“), Uprava Društva dužna je sastaviti i objaviti godišnji izvještaj u XHTML formatu te opisno označiti godišnje financijske izvještaje sastavljene sukladno MSFI-jevima u XHTML formatu koristeći XBRL oznake radi ispunjavanja uvjeta iz članka 462. Zakona o tržištu kapitala.
Po nalogu Uprave:
Danko Deban Dinko Pejković
direktor direktor
Lanište d.o.o.
Alexandera von Humboldta 4/b
10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Zagreb, 26. svibnja 2023. godine
Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu: MBS 030022053; uplaćen temeljni kapital: 44.900,00 kuna; direktori društva: Dražen Nimčević, Katarina Kadunc; poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb, ž. račun: 2340009–1110098294; SWIFT Code: PBZGHR2X IBAN: HR3823400091110098294.
Deloitte se odnosi na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, skraćeno DTTL, i mrežu njegovih članova i s njima povezanih subjekata (zajednički „organizacija Deloitte”). DTTL („Deloitte Global“) i svaki njegov član i njegovi povezani subjekti su pravno odvojeni i samostalni subjekti, koji se ne mogu međusobno obvezati na određene radnje u odnosu na treće strane. DTTL i svi njegovi povezani subjekti odgovorni su isključivo za vlastita, a ne međusobna, djela i propuste. Usluge klijentima ne pruža DTTL. Detaljan opis DTTL-a i njegovih članova možete pronaći na adresi www.deloitte.com/hr/o-nama.
© 2023. Za informacije, molimo kontaktirajte Deloitte Hrvatska.
Deloitte d.o.o.
ZagrebTower
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 11686457780
Tel: +385 (0) 1 2351 900
Fax: +385 (0) 1 2351 999
Slika
IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA
Vlasniku Lanište d.o.o., Zagreb
Izvješće o reviziji financijskih izvještaja
Mišljenje s rezervom
Obavili smo reviziju financijskih izvještaja društva Lanište d.o.o., Zagreb („Društvo“) koji obuhvaćaju izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2022. godine, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala i izvještaj o novčanim tokovima za tada završenu godinu te bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.
Prema našem mišljenju, osim mogućih učinaka opisanih u odjeljku „Osnova za mišljenje s rezervom“, priloženi financijski izvještaji fer prezentiraju, u svim značajnim odrednicama, financijski položaj Društva na dan 31. prosinca 2022. godine i njihovu financijsku uspješnost te njegove novčane tokove za tada završenu godinu u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koje je usvojila Europska unija („MSFI“).
Osnova za mišljenje s rezervom
Potraživanja po koncesijskom ugovoru
Kako je opisano u bilješci 1: Računovodstvene procjene i prosudbe te bilješci 14: Potraživanja po koncesijskom ugovoru , Društvo ulaganje u projekt Arena Zagreb iskazuje kao dugotrajno potraživanje od Zakupnika sukladno odredbama Tumačenja br. 12 Sporazumi o koncesijama za usluge (skraćeno IFRIC 12). Osnovna zakupnina godišnje se indeksira s s HICP indeksom Europske monetarne unije („stopa inflacije“) koji objavljuje Eurostat, počevši od početka trajanja zakupa pa sve do isteka ugovora. Društvo prilikom procjene budućih novčanih primitaka, koji proizlaze iz projekta, pretpostavlja stopu inflacije od 0%, kako bi izračunalo amortizirani trošak opisanog dugoročnog potraživanja na dan 31. prosinca 2022. i 31. prosinca 2021. godine. Društvo nije pripremilo podrobnu analizu kojom bi se opravdala navedena stopa inflacije. Stoga nismo uspjeli potvrditi mogući utjecaj na vrednovanje amortiziranog troška opisanog dugoročnog potraživanja u izvještaju o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2022. i 31. prosinca 2021. godine, niti utjecaj na stavke izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o promjenama kapitala i izvještaja o novčanim tokovima, a koji bi eventualno proizašli iz navedenog.
Slika
IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA (nastavak)
Izvješće o reviziji financijskih izvještaja (nastavak)
Osnova za mišljenje s rezervom (nastavak)
Obveza po osnovi izdanih obveznica
Kako je opisano u bilješci 21: Financijske obveze i bilješci 28: Financijski instrumenti, Društvo ima obvezu po izdanoj obveznici iz 2015. godine. Knjigovodstveni iznos obveze po izdanoj obveznici sastoji se od osnovne obveze koja predstavlja diskontirani iznos budućih anuiteta, te derivativne komponente koja je definirana odredbama Predstečajne nagodbe iz 2014. godine, i predstavlja klauzulu po kojoj, u slučaju prodaje društva ili ugovora o koncesiji od strane vlasnika (Ingra d.d.), nastaje obveza iskupa obveznice u iznosu od 90% nominalne vrijednosti trenutne obveze (glavnica uvećana za obračunatu kamatu). Prilikom procjene fer vrijednosti navedenog derivativa potrebno je procijeniti vjerojatnost navedenog ishoda prodaje. Društvo nije pripremilo podrobnu analizu kojom bi se opravdala korištena vjerojatnost prilikom procjene fer vrijednosti navedenog derivativa. Shodno tomu, nismo bili u mogućnosti procijeniti mogući utjecaj korištene vjerojatnosti na vrednovanje opisane obveze u izvještaju o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2022. i 31. prosinca 2021., niti utjecaj na stavke izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o promjenama kapitala i izvještaja o novčanim tokovima u spomenutim razdobljima, a koji bi eventualno proizašli iz navedenog.
Obavili smo našu reviziju u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima („MRevS“) i Uredbom EU br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine o posebnim zahtjevima u vezi sa zakonskom revizijom subjekata od javnog interesa. Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvješću neovisnog revizora u odjeljku Odgovornosti revizora za reviziju financijskih izvještaja. Neovisni smo od Društva u skladu s Međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe, uključujući Međunarodne standarde neovisnosti („IESBA Kodeks“) Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA) i ispunili smo naše etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje s rezervom.
Slika
IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA (nastavak)
Izvješće o reviziji financijskih izvještaja (nastavak)
Ostale informacije
Uprava je odgovorna za ostale informacije. Ostale informacije sadrže informacije uključene u Godišnje izvješće, ali ne uključuju financijske izvještaje i naše izvješće neovisnog revizora o njima. Naše mišljenje o financijskim izvještajima ne obuhvaća ostale informacije.
U vezi s našom revizijom financijskih izvještaja, naša je odgovornost pročitati ostale informacije i, u provođenju toga, razmotriti jesu li ostale informacije značajno proturječne financijskim izvještajima ili našim saznanjima stečenim u reviziji ili se drugačije čini da su značajno pogrešno prikazane. U pogledu Izvješća poslovodstva Društva, i Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, koji su uključeni u Godišnje izvješće, obavili smo i postupke propisane Zakonom o računovodstvu. Ti postupci uključuju provjeru uključuje li Izvješće poslovodstva potrebne objave navedene u članku 21. Zakona o računovodstvu, te sadrži li Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja informacije navedene u članku 22. Zakona o računovodstvu.
Temeljem provedenih postupaka tijekom naše revizije, u mjeri u kojoj smo bili u mogućnost to procijeniti, izvještavamo sljedeće:
1. Informacije uključene u ostale informacije u skladu su, u svim značajnim odrednicama, s priloženim financijskim izvještajima.
2. Izvješće poslovodstva pripremljeno je, u svim značajnim odrednicama, u skladu s člankom 21. Zakona o računovodstvu.
3. Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja pripremljena je, u svim značajnim odrednicama, u skladu s člankom 22. Zakona o računovodstvu.
Ako, temeljeno na poslu kojeg smo obavili na ostalim informacijama, zaključimo da postoje značajni pogrešni prikaz tih ostalih informacija, od nas se zahtijeva da izvijestimo tu činjenicu. U skladu s navedenim učincima opisanim u odjeljku Osnova za mišljenje s rezervom “, nismo mogli zaključiti jesu li ili nisu ostale informacije značajno pogrešno prikazane u vezi s tim pitanjima.
Osim za moguće učinke pitanja opisanih u našem izvješću u odjeljku Osnova za mišljenje s rezervom te na temelju poznavanja i razumijevanja poslovanja Društva i njegovog okruženja stečenog u okviru revizije financijskih izvještaja, nismo ustanovili značajne pogrešne prikaze u ostalim informacijama.
Ključna revizijska pitanja
Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su bila, po našoj profesionalnoj prosudbi, od najveće važnosti za našu reviziju financijskih izvještaja tekućeg razdoblja. Osim za pitanja opisana u odjeljku „Osnova za mišljenje s rezervom“ , zaključili smo da nema drugih ključnih revizijskih pitanja koje trebamo komunicirati.
Slika
IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA (nastavak)
Izvješće o reviziji financijskih izvještaja (nastavak)
Odgovornosti Uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za financijske izvještaje
Uprava je odgovorna za sastavljanje i fer prikaz financijskih izvještaja u skladu s MSFI-jevima, i za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja financijskih izvještaja, koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške.
U sastavljanju financijskih izvještaja, Uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako Uprava ili namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini. Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa financijskog izvještavanja kojeg je ustanovilo Društvo.
Odgovornosti revizora za reviziju financijskih izvještaja
Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li financijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške i izdati izvješće neovisnog revizora koje uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je visoka razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili skupno, utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih financijskih izvještaja. Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tijekom revizije. Mi također:
Prepoznajemo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza financijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
Stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva.
Ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila Uprava.
Zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi Uprava i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pozornost u našem izvješću neovisnog revizora na povezane objave u financijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg izvješća neovisnog revizora. Međutim, budući događaji ili uvjeti mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenoj osnovi.
Ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj financijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li financijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.
Slika
IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA (nastavak)
Izvješće o reviziji financijskih izvještaja (nastavak)
Odgovornosti revizora za reviziju financijskih izvještaja (nastavak)
Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i onima u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tijekom naše revizije. Mi također dajemo izjavu onima koji su zaduženi za upravljanje da smo postupili u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima u vezi s neovisnošću i da ćemo komunicirati s njima o svim odnosima i drugim pitanjima za koja se može razumno smatrati da utječu na našu neovisnost, kao i, gdje je primjenjivo, o povezanim zaštitama.
Između pitanja o kojima se komunicira s onima koji su zaduženi za upravljanje, mi određujemo ona pitanja koja su od najveće važnosti u reviziji financijskih izvještaja tekućeg razdoblja i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ta pitanja u našem izvješću neovisnog revizora, osim ako zakon ili regulativa sprječava javno objavljivanje pitanja ili kada odlučimo, u iznimno rijetkim okolnostima, da pitanje ne treba priopćiti u našem izvješću neovisnog revizora jer se razumno može očekivati da bi negativne posljedice priopćavanja nadmašile dobrobiti javnog interesa od takvog priopćavanja.
Slika
IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA (nastavak)
Izvještavanje sukladno ostalim zakonskim ili regulatornim zahtjevima
Izvješće temeljem zahtjeva Delegirane uredbe (EU) 2018/815 o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje („ESEF“)
Izvješće o izražavanju razumnog uvjerenja revizora o usklađenosti financijskih izvještaja (“financijski izvještaji”) , sastavljenih temeljem odredbe članka 462. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala primjenom zahtjeva Delegirane uredbe (EU) 2018/815 kojom se za izdavatelje određuje jedinstveni elektronički format za izvještavanje (“Uredba o ESEF-u”). Proveli smo angažman s izražavanjem razumnog uvjerenja o tome jesu li financijski izvještaji Laništa d.o.o. za financijsku godinu završenu 31. prosinca 2022. pripremljeni za potrebe javne objave temeljem članka 462. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala, koji su sadržani u elektroničkoj datoteci LNG3-2022-12-31-hr.zip , u svim materijalno značajnim aspektima pripremljeni u skladu sa zahtjevima Uredbe o ESEF-u.
Odgovornosti Uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje
Uprava je odgovorna za pripremu i sadržaj financijskih izvještaja u skladu s Uredbom o ESEF-u.
Osim toga, Uprava je odgovorna održavati sustav unutarnjih kontrola koji u razumnoj mjeri osigurava pripremu financijskih izvještaja bez materijalnih neusklađenosti sa zahtjevima izvještavanja iz Uredbe o ESEF-u, bilo zbog prijevare ili pogreške.
Uprava Društva također je odgovorna za:
Javnu objavu financijskih izvještaja sadržanih u godišnjem izvješću u važećem XHTML formatu.
Odabir i korištenje XBRL oznaka u skladu sa zahtjevima Uredbe o ESEF-u.
Oni koji su zaduženi za upravljanje odgovorni su za nadzor pripreme financijskih izvještaja u ESEF formatu kao dijela procesa financijskog izvještavanja.
Slika
IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA (nastavak)
Izvještavanje sukladno ostalim zakonskim ili regulatornim zahtjevima (nastavak)
Izvješće temeljem zahtjeva Delegirane uredbe (EU) 2018/815 o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje („ESEF“) (nastavak)
Odgovornost revizora
Naša je odgovornost provesti angažman s izražavanjem razumnog uvjerenja te izraziti zaključak, temeljen na prikupljenim revizijskim dokazima, o tome jesu li financijski izvještaji bez materijalnih neusklađenosti sa zahtjevima Uredbe o ESEF-u. Proveli smo ovaj angažman s izražavanjem razumnog uvjerenja u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjeni) - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različitih od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija (“MSIU 3000”). U skladu s navedenim standardom, dužni smo planirati i obaviti angažman kako bismo stekli razumno uvjerenje za donošenje zaključka.
Upravljanje kvalitetom
Angažman smo obavili u skladu sa zahtjevima u pogledu neovisnosti i etičkim zahtjevima Kodeksa etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde neovisnosti) koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe. Kodeks je utemeljen na načelima integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnog ponašanja. Postupamo sukladno Međunarodnom standardu upravljanja kvalitetom, revidiranja, uvida, ostalih izražavanja uvjerenja i povezanih usluga („MSUK 1“) i u skladu s njim održavamo sveobuhvatan sustav upravljanja kvalitetom, uključujući dokumentirane politike i postupke za usklađenost s etičkim zahtjevima, profesionalnim standardima te primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.
Obavljeni postupci
U sklopu odabranih postupaka obavili smo sljedeće aktivnosti:
Pročitali smo zahtjeve Uredbe o ESEF-u.
Stekli smo razumijevanje internih kontrola Društva relevantnih za primjenu zahtjeva Uredbe o ESEF-u.
Identificirali smo i procijenili rizike materijalne neusklađenosti s Uredbom o ESEF-u zbog prijevare ili pogreške.
Na temelju toga, osmislili i oblikovali postupke za odgovor na procijenjene rizike i za dobivanje razumnog uvjerenja u svrhu izražavanja našeg zaključka.
Cilj naših postupaka bio je procijeniti jesu li:
Financijski izvještaji, koji su uključeni u godišnji izvještaj, izrađeni u važećem XHTML formatu.
Podaci, sadržani u financijskim izvještajima koji se zahtijevaju Uredbom o ESEF-u, označeni i sva označavanja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:
Korišten je XBRL jezik za označavanje.
o Korišteni su elementi osnovne taksonomije navedene u Uredbi o ESEF-u s najbližim računovodstvenim značajem, osim ako nije stvoren dodatni element taksonomije u skladu s Prilogom IV. Uredbe o ESEF-u.
o Oznake su u skladu sa zajedničkim pravilima za označavanje prema Uredbi o ESEF-u.
Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dovoljni i prikladni da pruže osnovu za naš zaključak.
Slika
IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA (nastavak)
Izvještavanje sukladno ostalim zakonskim ili regulatornim zahtjevima (nastavak)
Izvješće temeljem zahtjeva Delegirane uredbe (EU) 2018/815 o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje („ESEF“) (nastavak)
Zaključak
Prema našem uvjerenju, temeljem provedenih postupaka i pribavljenih dokaza, financijski izvještaji Društva prezentirani u ESEF formatu, sadržani u gore navedenoj elektroničkoj datoteci i temeljem odredbe članka 462. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala pripremljeni za potrebe javne objave, u svim materijalno značajnim odrednicama su u skladu sa zahtjevima iz članka 3., 4. i 6. Uredbe o ESEF-u za godinu završenu 31. prosinca 2022. godine.
Povrh ovog zaključka, kao i mišljenja sadržanog u ovom Izvješću neovisnog revizora za priložene financijske izvještaje i godišnje izvješće za godinu završenu 31. prosinca 2022. godine, ne izražavamo nikakvo mišljenje o informacijama sadržanima u tim prikazima ili o drugim informacijama sadržanima u prethodno navedenoj datoteci.
Ostale obveze izvještavanja propisane Uredbom EU br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i Zakonom o reviziji
Glavna skupština Društva nas je imenovala revizorom Društva 13. lipnja 2022. godine za potrebe revizije priloženih financijskih izvještaja. Naš neprekinuti angažman traje ukupno 4 godine te se odnosi na razdoblje 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2022. godine.
Potvrđujemo sljedeće:
naše revizorsko mišljenje o priloženim financijskim izvještajima dosljedno je s dodatnim izvješćem izdanim revizijskom odboru Društva 22. svibnja 2023. godine, u skladu s člankom 11. Uredbe (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća;
prilikom obavljanja revizije nisu pružane nedozvoljene nerevizijske usluge iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća.
Društvu nismo, uz uslugu zakonske revizije, pružili druge usluge, osim onih usluga koje su objavljene u Godišnjem izvješću.
Partner odgovoran za angažman revizije na temelju koje je sastavljeno ovo izvješće neovisnog revizora je Katarina Kadunc.
Katarina Kadunc
Direktor i ovlašteni revizor
D eloitte d.o.o.
26. svibnja 2023. godine
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska
254900ARU0VC1WY6GJ71 2022-12-31 254900ARU0VC1WY6GJ71 2022-01-01 2022-12-31 254900ARU0VC1WY6GJ71 2022-01-01 254900ARU0VC1WY6GJ71 2021-12-31 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-12-31 2021-12-31 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-12-31 254900ARU0VC1WY6GJ71 2022-12-31 ifrs-full:CapitalReserveMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:CapitalReserveMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2022-01-01 ifrs-full:CapitalReserveMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2021-12-31 ifrs-full:CapitalReserveMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-12-31 2021-12-31 ifrs-full:CapitalReserveMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-12-31 ifrs-full:CapitalReserveMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2022-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2022-01-01 ifrs-full:IssuedCapitalMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2021-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-12-31 2021-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2022-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2022-01-01 ifrs-full:OtherReservesMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2021-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-12-31 2021-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2022-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsExcludingProfitLossForReportingPeriodMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsExcludingProfitLossForReportingPeriodMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2022-01-01 ifrs-full:RetainedEarningsExcludingProfitLossForReportingPeriodMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2021-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsExcludingProfitLossForReportingPeriodMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-12-31 2021-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsExcludingProfitLossForReportingPeriodMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsExcludingProfitLossForReportingPeriodMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2022-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsProfitLossForReportingPeriodMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsProfitLossForReportingPeriodMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2022-01-01 ifrs-full:RetainedEarningsProfitLossForReportingPeriodMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2021-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsProfitLossForReportingPeriodMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-12-31 2021-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsProfitLossForReportingPeriodMember 254900ARU0VC1WY6GJ71 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsProfitLossForReportingPeriodMember iso4217:HRK iso4217:HRK xbrli:shares
LANIŠTE D.O.O.
IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2022.
Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja
10
  Bilješke   2022.   2021.
Prepravljeno
HRK’000 HRK’000
     
Prihodi od prodaje   3   8.378   7.533
Prihodi od kamata po osnovi koncesijskog ugovora   14   89.503   58.115
Ostali poslovni prihodi   4   715   393
    98.596   66.041Troškovi materijala     (305)   (107)
Troškovi usluga   5   (8.879)   (8.072)
Troškovi osoblja   6   (9.130)   (9.607)
Rezerviranja za otpremnine   7   21   (543)
Vrijednosna usklađenja financijske imovine - neto   8   3.099   (3.134)
Vrijednosna usklađenja ostale imovine     (5)   -
Amortizacija   13   (171)   (68)
Ostali poslovni rashodi   9   (138)   (132)
Ostali dobici iz poslovanja – neto   10   118   107
    (15.390)   (21.556)Dobitak iz poslovanja     83.206   44.485Financijski prihodi     27.740   38.277
Kamatni troškovi     (33.714)   (48.834)
Ostali financijski rashodi     (10.482)   (12.610)
Financijski rashodi – neto   11   (16.456)   (23.167)Dobit prije oporezivanja     66.750   21.318
Porez na dobit   12   6.675   (3.178)
Neto dobit razdoblja     73.425   18.140     
Ostala sveobuhvatna dobit     -   -     
Sveobuhvatna dobit razdoblja     73.425   18.140
LANIŠTE D.O.O.
IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU
NA DAN 31. PROSINCA 2022.
Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja
11
  Bilješke   31. prosinca 2022.   31. prosinca 2021.
HRK’000 HRK’000
     
Nekretnine, postrojenja i oprema   13   5.865   222
Potraživanja po koncesijskom ugovoru   14   567.295   551.959
Depoziti   15   58.357   58.435
Dani zajmovi i ostala financijska imovina   16   97.875   107.090
Odgođena porezna imovina   17   1.525   2.111
Dugotrajna imovina     730.917   719.817
     
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja(1)   18   33.345   14.774
Ugovorna imovina   3   2.308   -
Depoziti   15   191   -
Dani zajmovi i ostala financijska imovina   16   12.912   12.146
Novac i novčani ekvivalenti   19   10.916   18.055
Kratkotrajna imovina     59.672   44.975Ukupno imovina     790.589   764.792Upisani kapital     157.144   24
Kapitalne rezerve     93.866   101.687
Ostale rezerve     -   11.677
Zadržana dobit     54.256   35.933
Dobit tekućeg razdoblja     73.425   18.140
Kapital i rezerve   20   378.691   167.461Financijske obveze   21   174.540   181.159
Obveze za primljene depozite   23   58.414   58.302
Obveza za porez na dobit   22   -   19.456
Ostale obveze   24   447   447
Dugoročne obveze     233.401   259.364Rezerviranja   25   -   643
Financijske obveze   21   167.359   328.628
Obveza za porez na dobit   22   7.486   2.179
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze   24   3.652   6.112
Ugovorne obveze   3   -   405
Kratkoročne obveze     178.497   337.967Ukupno obveze     411.898   597.331Ukupno kapital i obveze     790.589   764.792(1) Uključuje kratkotrajni dio dugotrajnog potraživanja po koncesijskom ugovoru
LANIŠTE D.O.O.
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2022.
Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja
12
  Bilješke   2022.   2021. Prepravljeno
HRK’000 HRK’000
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti      
Dobit razdoblja prije poreza     66.750   21.318
Usklađenja:      
Amortizacija postrojenja i opreme   13   171   68
Dobitak od prodaje dugotrajne imovine   10   (4)   (49)
Troškovi kamata   11   33.713   48.834
Promjene fer vrijednosti derivativa   11   (11.766)   (20.937)
Prihodi od kamata   11   (5.111)   (5.364)
Promjene u rezerviranjima   7   (21)   543
Vrijednosna usklađenja imovine, neto   8   (3.094)   3.134
Usklađenja za ostale nenovčane promjene   10   (114)   (58)
Tečajne razlike, nerealizirane     (470)   628
    13.304   26.799
Rezultat iz poslovnih aktivnosti prije promjene radnog kapitala     80.054   48.117
Kretanje imovine:      
Smanjenje / (povećanje) potraživanja     (32.841)   3.723
Kretanje obveza:      
(Smanjenje) / povećanje obveza     (2.849)   565
Novac generiran poslovanjem     44.364   52.405
Primljene kamate   11   10   4
Plaćene kamate   11   (6.239)   (8.201)
Porez na dobit   12   (6.887)   (5.280)
Neto novčani tokovi generiran iz poslovnih aktivnosti     31.248   38.928     
Novčani tokovi iz investicijskih aktivnosti      
Kupnja opreme   13   (55)   (59)
Prodaja opreme     4   77
Neto novčani tokovi iz investicijskih aktivnosti     (51)   18Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti      
Otplata kredita i obveznica   21   (20.902)   (24.372)
Otplata obveza za najam   21   (189)   (52)
Primici od danih kratkoročnih zajmova matici i ovisnom društvu matice   16   1.550   2.343
Izdaci za dane kratkoročne zajmove matici i ovisnom društvu matice   16   (18.800)   -
Uplata temeljnog kapitala   20   1   1
Neto novčani tokovi iz financijskih aktivnosti     (38.340)   (22.080)(Smanjenje) / povećanje novca i novčanih ekvivalenata     (7.143)   16.866
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja     18.055   1.188
Tečajne razlike za novac i novčane ekvivalente     4   1
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja   19   10.916   18.055
LANIŠTE D.O.O.
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2022.
Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja
13
  Dionički kapital   Kapitalne rezerve   Ostale rezerve   Zadržana dobit (preneseni gubitak)   Dobit razdoblja   Ukupno
HRK’000 HRK’000 HRK’000 HRK’000 HRK’000 HRK’000
Na dan 1. siječnja 2021.   20   -   11.677   (6.975)   12.968   17.690

Dobit razdoblja   -   -   -   -   18.140   18.140

Ostala sveobuhvatna dobit razdoblja   -   -   -   -   -   -

Sveobuhvatna dobit razdoblja   -   -