Obavijest o odlukama Glavne skupštine INGRA d.d.

INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (dalje: INGRA), obavještava da je danas, dana 31. kolovoza 2020. godine održana Glavna skupština INGRE.

Na Glavnoj skupštini su donesene sljedeće odluke:

  • gubitak po završnom računu za 2019. godinu iznosi 32.982.545 kn (slovima: trideset dva milijuna devetsto osamdeset dvije tisuće petsto četrdeset pet kuna) te će se u cijelosti prenijeti u naredno razdoblje;
  • dana je razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova INGRE u 2019. godini;
  • dana je razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova INGRE u 2019. godini;
  • utvrđeno je da članovima Nadzornog odbora INGRE, i to Mladenu Markoču, Dubravku Kosu i Zdenku Mahmutoviću, na dan održavanja Glavne skupštine prestaje mandat, dok je Davoru Šternu mandat prestao dana 31. prosinca 2019. godine;
  • za članove Nadzornog odbora INGRE izabrani su Mladen Markoč, Ante Armanda, Damir Delišimunović i Brane Golubić;
  • za revizora INGRE imenovano je revizorsko društvo Deloitte d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, te se naknada za rad revizora utvrđuje u iznosu prema ponudi navedenog revizorskog društva.

INGRA d.d.