LANIŠTE d.o.o. – Dokapitalizacija Društva

LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) ovim putem, pozivom i u smislu odredaba članka 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, i članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. godine o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, objavljuje da je dana 9. ožujka 2023. godine provedena dokapitalizacija društva unutar INGRA Grupe, što je na internet stranicama nadležnog sudskog registra objavljeno dana 10. ožujka 2023. godine.

Navedenom transakcijom je 13.200.000 (slovima: trinaest milijuna dvjesto tisuća) obveznica izdanih od strane Izdavatelja, zajedno sa svim sporednim pravima, a koje obveznice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode pod oznakom LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3, CFI oznaka: DBFUAR, pretvoreno u kapital Izdavatelja.

Navedenom transakcijom, provedenom u sklopu procesa financijskog restrukturiranja INGRA Grupe, smanjena je obveza Izdavatelja (društva LANIŠTE d.o.o.) prema povezanim društvima INGRA Grupe za iznos od približno 91,4 milijuna kuna te je za isti iznos povećan ukupan kapital (temeljni kapital i rezerve kapitala).

LANIŠTE d.o.o.