Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti (predsjednika Uprave)

Pozivom i u smislu odredbi članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ  i članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, INGRA, dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je dana 28. ožujka 2023. godine gospodin Danko Deban iz Zagreba, Sveti Duh 171, OIB: 03680632254, predsjednik Uprave Izdavatelja, na temelju transakcije ostvarene izvan mjesta trgovanja, stekao ukupno 50.000 (slovima: pedeset tisuća) redovnih dionica Izdavatelja, koje se vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001.

Dionice su stečene po cijeni u iznosu od 2,30 EUR (slovima: dva eura i trideset centi)  po dionici odnosno po cijeni u ukupnom iznosu od 115.000,00 EUR (slovima: sto petnaest tisuća eura).

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

INGRA d.d.

Uprava Društva

Obavijest o transakciji rukovoditelja – Danko Deban 28 3 2023