Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima

Pozivom i u smislu odredaba članka 472. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj: 65/2018 i 17/2020), društvo INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080020443, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) obavještava da je zaprimilo obavijest gospodina Franje Hercega iz Iloka, Vlatka Kraljevića 31, 32236 Ilok, OIB: 75308711915 (u daljnjem tekstu: Franjo Herceg) o prelasku praga od 5% (slovima: pet posto) glasačkih prava u Izdavatelju.

Dana 30. travnja 2020. godine, temeljem Ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica, Franjo Herceg stekao je ukupno 634.000 (slovima: šesto trideset četiri tisuće) redovnih dionica Izdavatelja bez nominalnog iznosa, što predstavlja 4,68% (slovima: četiri cijelih šezdeset i osam posto) temeljnog kapitala Izdavatelja, a koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice).

Nakon opisanog stjecanja Dionica Franjo Herceg drži sveukupno 865.295 Dionica Izdavatelja što predstavlja 6,39% (slovima: šest cijelih trideset devet posto) temeljnog kapitala Izdavatelja te je time Franjo Herceg prešao prag od 5% (slovima: pet posto) glasačkih prava u Izdavatelju.

Zaprimljenu obavijest Franje Hercega Izdavatelj dostavlja u nastavku.

INGRA d.d.

Uprava Društva

Obavijest o prelasku praga od 5% glasačkih prava dioničara u izdavatelju