Obavijest o odlukama Glavne skupštine 2021. godine

INGRA dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: INGRA), obavještava da je danas, dana 13. srpnja 2021. godine, s početkom u 15,00 sati u poslovnim prostorijama u sjedištu INGRE održana Glavna skupština INGRE.

Glavna skupština je donijela sve odluke prema prijedlozima sadržanima u Pozivu na Glavnu skupštinu INGRE koji je objavljen putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na Zagrebačkoj burzi d.d. i internetskoj stranici INGRE dana 2. lipnja 2021. godine te na internetskoj stranici sudskog registra dana 3. lipnja 2021. godine pod posl. brojem R3-21/6651-1.

Nije bilo protuprijedloga.

Na Glavnoj skupštini su donesene sljedeće odluke:

 • dobit po završnom računu za 2020. godinu iznosi 83.852.858,00 kn (slovima: osamdeset tri milijuna osamsto pedeset dvije tisuće osamsto pedeset osam kuna i nula lipa) te će se u cijelosti rasporediti za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja;
 • dana je razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova INGRE u 2020. godini;
 • dana je razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova INGRE u 2020. godini;
 • za revizora INGRE imenovano je revizorsko društvo Deloitte d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, te se naknada za rad revizora utvrdila u iznosu prema ponudi navedenog revizorskog društva;
 • promijenjena je tvrtka društva na način da sada na hrvatskom jeziku izmijenjena glasi: „INGRA dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku“, a na engleskom jeziku izmijenjena glasi: „INGRA, Engineering, Construction and Energy Co.;
 • dopunjen je predmet poslovanja INGRE na način da se u predmet poslovanja INGRE dodaju sljedeće djelatnosti:
  • proizvodnja energije;
  • prijenos, odnosno transport energije;
  • skladištenje energije;
  • distribucija energije;
  • upravljanje energetskim objektima;
  • opskrba energijom;
  • trgovina energijom;
 • promijenjen je Statut INGRE na način da je raniji Statut u cijelosti zamijenjen novim tekstom Statuta koji je objavljen u Pozivu na Glavnu skupštinu;
 • odobrena je Politika primitaka prema tekstu koji je objavljen u Pozivu na Glavnu skupštinu.

INGRA d.d.