Obavijest o otpuštanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju

Pozivom i u smislu odredaba članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i članka 116. Pravila Zagrebačke burze d.d., INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080020443, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je gospodin Dubravko Kos iz Jastrebarskog, Cvetković 94, OIB: 88912337536, član Nadzornog odbora Izdavatelja, dana 28. studenog 2018. godine, temeljem transakcije ostvarene izvan organiziranog tržišta Zagrebačke burze d.d., otpustio ukupno 120.000 (slovima: sto dvadeset tisuća) redovitih dionica Izdavatelja bez nominalnog iznosa, što predstavlja 0,88% (slovima: nula cijelih osamdeset osam posto) ukupnog temeljnog kapitala Izdavatelja, a koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice).

Dionice su otpuštene po cijeni od 468.000,00 (slovima: četiristo šezdeset osam tisuća) kuna.

Propisani predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

Obavijest o otpuštanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju – Kos (PDF)