Obavijest o povlaštenoj informaciji

Nastavno na objavu povlaštene informacije od 15. srpnja 2020. godine kojom je društvo INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera Von Humboldta 4/b, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080020443, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) objavilo da je sklopilo ugovore o kupoprodaji  obveznica društva LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080421718, a koje obveznice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode pod oznakom LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3, CFI oznaka: DBFUAR (u daljnjem tekstu: Obveznice i Društvo) te da će realizacijom i isplatom  kupoprodajne cijene biti imatelj ukupno 46.507.135 Obveznica Društva, Izdavatelj ovim putem, pozivom i u smislu odredaba članka 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, objavljuje da je svim prodavateljima gore navedenog broja Obveznica isplaćena kupoprodajna cijena u cijelosti.

Utjecaj predmetne transakcije na neto knjigovodstvenu vrijednost Grupe preciziran je u objavama povlaštenih informacija od 26. lipnja 2020. godine i 15. srpnja 2020. godine.

Proces financijskog restrukturiranja se nastavlja.

 INGRA d.d.

Uprava Društva