Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe usko povezane s osobom koja obavlja rukovoditeljske dužnosti

Pozivom i u smislu odredbi članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ  i članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je dana 20. siječnja 2021. godine društvo MEDIA VAL d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269D, OIB: 81877196963, kao pravna osoba usko povezana s Mariom Aunedijem Medekom iz Zagreba, Ulica Bogoslava Šuleka 21, OIB: 14205104766, predsjednikom Nadzornog odbora Izdavatelja, na temelju transakcije ostvarene izvan mjesta trgovanja, steklo ukupno 25.000 (slovima: dvadeset pet tisuća) dionica Izdavatelja, koje se vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice).

Dionice su stečene po cijeni u iznosu od 9,00 kn (slovima: devet kuna i nula lipa) po dionici, odnosno po cijeni za Dionice u ukupnom iznosu od 225.000,00 kn (slovima: dvjesto dvadeset pet tisuća kuna i nula lipa).

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

INGRA d.d.

Uprava Društva

Obavijest o transakciji – MEDIA VAL