Objava povlaštene informacije

Dana 29. travnja 2020. godine društvo INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera Von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) je putem internetskih stranica Zagrebačke burze d.d. objavilo povlaštenu informaciju da je s više prodavatelja sklopilo ugovore o kupoprodaji i prijenosu obveznica društva LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080421718, a koje obveznice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode pod oznakom LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3, CFI oznaka: DBFUAR (u daljnjem tekstu: Obveznice).

 

Opisana transakcija kupoprodaje Obveznica realizirana je u okviru financijskog restrukturiranja INGRA Grupe, a na temelju kreditnog aranžmana s bankom koja je financirala projekt izgradnje Arene Zagreb. Sukladno ugovorenom kreditnom aranžmanu, banka je u svrhu refinanciranja postojećih obveza odobrila dugoročni kredit. Prema ugovorenim odredbama, osnovni uvjet za isplatu kreditnih sredstava je potpisivanje ugovora o kupoprodaji Obveznica koji zajedno obuhvaćaju najmanje 21,6 milijuna Obveznica po prosječnoj otkupnoj cijeni koja ne prelazi 43% nominalne vrijednosti glavnice Obveznica (tzv. „dirty price“). Putem obavijesti od 29. travnja 2020. godine, Izdavatelj je obavijestio investicijsku javnost o ispunjavanju osnovnog uvjeta. Stjecanje Obveznica ovisilo je o ispunjenju ostalih uvjeta banke koji su prethodili isplati kreditnih sredstava.

 

Ovim putem Izdavatelj, pozivom i u smislu odredaba članka 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, objavljuje da je došlo do isplate odobrenih kreditnih sredstava te je prodavateljima Obveznica isplaćena kupoprodajna cijena, čime je Izdavatelj do današnjeg dana stekao ukupno 23.371.268 (slovima: dvadeset tri milijuna tristo sedamdeset jednu tisuću dvjesto šezdeset osam) Obveznica.

 

Nakon opisanog stjecanja Obveznica, Izdavatelj je imatelj sveukupno 37.996.572 (slovima: trideset sedam milijuna devetsto devedeset šest tisuća petsto sedamdeset dvije) Obveznice.

 

Opisana transakcija financijskog restrukturiranja utječe na povećanje neto knjigovodstvene vrijednosti imovine Izdavatelja u konsolidiranim financijskim izvještajima, nakon odgovarajućih knjigovodstvenih usklada, za iznos od približno 50 milijuna kuna.

 

 Uprava INGRA d.d.