Objava povlaštene informacije

Pozivom i u smislu odredaba članka 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera Von Humboldta 4/b, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080020443, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), objavljuje da je s više prodavatelja sklopio ugovore o kupoprodaji i prijenosu ukupno 21.920.195 (slovima: dvadeset jedan milijun devetsto dvadeset tisuća stotinu devedeset pet) obveznica društva LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080421718 (u daljnjem tekstu: Društvo), a koje obveznice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode pod oznakom LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3, CFI oznaka: DBFUAR (u daljnjem tekstu: Obveznice).

Predmetni ugovori o kupoprodaji i prijenosu Obveznica sklopljeni su uz niz uvjeta koji se moraju ispuniti u ugovorenom roku te će Izdavatelj, po ispunjenju tih uvjeta, steći Obveznice.

Nakon opisanog stjecanja Obveznica, Izdavatelj će biti imatelj sveukupno 35.197.155 (slovima: trideset pet milijuna sto devedeset sedam tisuća sto pedeset pet) obveznica Društva.

 

Ingra d.d.

Uprava Društva