Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima

Pozivom i u smislu članka 472. Zakona o tržištu kapitala (N.N. 65/18, 17/20, 83/21), INGRA, dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je zaprimilo obavijest gospodina Danka Debana iz Zagreba, Sveti Duh 171, OIB: 03680632254 (u daljnjem tekstu: Danko Deban) o prelasku praga od 5% (slovima: pet posto) glasačkih prava u Izdavatelju.

Dana 28. ožujka 2023. godine, temeljem Ugovora o prijenosu i kupoprodaji dionica, Danko Deban je stekao ukupno 50.000 (slovima: pedeset tisuća) redovnih dionica Izdavatelja, koje se vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice), što predstavlja 0,37% temeljnog kapitala Izdavatelja.

Nakon opisanog stjecanja Dionica, Danko Deban drži sveukupno 693.905 (slovima: šesto devedeset tri tisuće devetsto pet) Dionica Izdavatelja, što predstavlja 5,12% temeljnog kapitala Izdavatelja, čime je Danko Deban prešao prag od 5% glasačkih prava u Izdavatelju.

Zaprimljenu obavijest Danka Debana Izdavatelj dostavlja u nastavku.

INGRA d.d.

Uprava Društva

Obavijest o prelasku praga_Danko Deban_29 3 2023